สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: หน่วยงานราชการ, 30/10/2014, 22:29, ชม: 1,556 ครั้ง

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง

ประวัติกระทรวง

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นกระทรวงที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545

ซึ่งเป็นกระทรวงภาคสังคมในการทำหน้าที่เกี่ยวกับการพัฒนาสังคม การสร้างความเป็นธรรมและความเสมอภาคในสังคม การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและความมั่นคงในชีวิต สถาบันครอบครัวและชุมชนโดยรวมส่วนราชการด้านนโยบายและการปฏิบัติ ประกอบด้วย

กรมประชาสงเคราะห์ สังกัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ (สยช.)
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานสตรีแห่งชาติ (กสส.)
สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กองพัฒนาสตรี เด็ก และเยาวชน กรมการพัฒนาชุมชน
การเคหะแห่งชาติ (กคช.)
สังกัดกระทรวงมหาดไทย สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.)
สังกัดกระทรวงการคลัง
เป็นส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อเป็นองค์การและกลไกด้านสังคมในการบรรลุนโยบายของรัฐบาลที่ให้ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะเด็ก เยาวชน สตรี ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ มีความมั่นคงในการดำรงชีวิต ให้มีการพิทักษ์และคุ้มครองสิทธิตามกรอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 โดยบูรณาการแนวคิด ทิศทาง และการบริหารให้เป็นระบบจากภาคีทุกภาคส่วนและทุกระดับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง

 

 

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง
ที่อยู่ ชั้น 1 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
เบอร์โทร 038-694075 , 038-694141
Fax 038-694075

website : www.rayongall.comศูนย์ราชการจังหวัดระยอง

แผนที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง

แผนที่ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง

 

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ