สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง

หมวดหมู่: หน่วยงานราชการ, 30/10/2014, 22:44, ชม: 2,422 ครั้ง

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง

ประวัติความเป็นมาสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง
กรมโยธาธิการและผังเมือง ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 จากการรวมกรมโยธาธิการและกรมการผังเมืองเข้าด้วยกัน ซึ่งเป็นผลจากการปฏิรูประบบราชการ โดยบูรณาการงานที่เกี่ยวเนื่องกันของทั้งสองกรมเข้าด้วยกัน และมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาเมืองที่สัมฤทธิ์ผล ตามวัตถุประสงค์ของการผังเมืองอย่างแท้จริง อันจะนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนอย่างยั่งยืน

ตราสัญลักษณ์กรมโยธาธิการและผังเมือง

พระพรหม
คือ พระผู้สร้างทั้งสามโลก มีสี่พักตร์ (จัตุรมุข) แปดหู (อัฎฐกรรณ) มีสี่กร ประทับยืนหรือนั่งบนบัลลังก์ดอกบัว มีกายสีแดงบ้างก็ว่าสีเหลือง (ลัทธิลามะฝ่ายทิเบตว่ามีกายสีขาว) พระเนตรแดงอมเหลืองสวมชฎามกุฏ ใส่เครื่องประดับตกแต่ง และพวงมาลัยดอกไม้ขาว สองพระหัตถ์ด้านหน้าจะเป็นปางประทานอภัยและประทานพร สองพระหัตถ์ด้านหลังถือช้อน (สำหรับหยอดเนยในไฟ) บ้างว่าธารพระกร(ไม้เท้า) และมีหม้อใส่ฆี (น้ำมันที่ผลิตจากเนยเหลว) บางครั้งก็ถือพวงมาลัยลูกปัด และคณโฑน้ำ หรือคำภีพระเวท และต้นหญ้า มีธนูชื่อ ปรวีตะ วิมานของพระองค์อยู่ในพรหมโลก พาหนะคือ หงส์ชื่อว่า หงสะ วหนสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง

พระนารายณ์
คือ พระผู้อยู่ในตำแหน่งพระผู้เป็นเจ้าผู้ถนอมโลก มีลักษณะสี่กรทรงสังข์ ชื่อปัญจชันยะ ในพระหัตถ์ขวาส่วนพระหัตถ์ขวาล่างถือ จักร ชื่อ สุทรรศน์ พระหัตถ์ซ้ายถือดอกบัว พระหัตถ์ซ้ายล่างถือคฑา ชื่อเกาโมทติ สีกายของพระนารายณ์ไม่แน่นอน บ้างก็ว่าพระวรกายเป็นสีขาวในสมัยไตรดายุค พระกายเป็นสีแดง สมัยทวาบรยุค พระกายเป็นสีเหลือง ส่วนปัจจุบันที่เรียกว่ากลียุค พระกายเป็นสีเขียวและสีน้ำเงิน สวรรค์ที่ประทับเรียกว่า ไวกูณฐ์ พาหนะคือ ครุฑ

พระศิวะ
คือ พระผู้เป็นใหญ่เหนือการสรรเสริญ เป็นผู้ล้างผู้ทำลาย ทำให้สะอาดปราศจากโทษมลทิน (กรุณา หรือชุบให้สะอาด) ทรงมีพระกายเป็นสีขาว สีสามตา พระเนตรที่สามตั้งตรงที่กลางหน้าผาก พระเกศาสีแดง หนึ่งพระพักตร์ บางปางมีสี่พระพักตร์ ที่ศอของพระองค์มีสีนิล ทรงประคำกระโหลกมนุษย์คล้องคอ มีสังวาลเป็นงูพันรอบคอ พระหัตถ์ซ้ายถืองู พระหัตถ์ขวาถือพระขันธกุมาร หรือกาติยะเทพแห่งสงครามที่สถิตอยู่บนเขาไกลาสในเทือกเขาหิมาลัย พาหนะคือ โคนนทิ

พระพิฆเนศวร
หรือ พระวิฆเณศวร หรือ พระพิฆเนศวร เป็นเทพเจ้าแห่งความรู้ เป็นหัวหน้านำคณะข้ามความขัดข้อง(ผู้เป็นใหญ่เหนือความขัดข้อง) พระวิฆเณศวร ตามความนิยมแห่งไสยศาสตร์ว่าเป็นเจ้าแห่งความรู้ลักษณะของพระวิฆเณศวร มีรูปกายเป็นมนุษย์อ้วนเตี้ย ท้องพลุ้ย มีเศียรเป็นช้าง มีงาข้างเดียว(ถูกขวาน ปรศุรามหักเสียงา) สีกายสีแดง (บางแห่งว่าผิวเหลือง นุ่งห่มแดง) มีสี่กร พระหัตถ์หน้าขวาถืองาช้าง พระหัตถ์ซ้ายถือขันน้ำมนต์ เป็นกระโหลกศีรษะมนุษย์ พระหัตถ์หลังขวาถือ ตรี พระหัตถ์ซ้ายถือบาศ (บ่วง) พาหนะคือ หนูศูนย์ราชการจังหวัดระยอง

วิสัยทัศน์
เป็นหน่วยงานภูมิภาคที่มีมาตราฐานและเชื่อถือได้

พันธกิจ
เป็นหน่วยงานในภูมิภาคของกรมฯ ในการวางและจัดทำผังเมืองและพัฒนาเมือง สนับสนุน และกำกับให้งานด้านผังเมืองด้านอาคาร และด้านช่างมีมาตรฐานทางวิชาการที่สามารถสนองตอบต่อความต้องการทางสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของจังหวัด

หน้าที่ภารกิจสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
เป็นตัวแทนของกรมในส่วนภูมิภาค มีหน้าที่รับผิดชอบในการวางและจัดทำผังต่างๆ ตามที่กรมมอบหมาย หรือ ที่จังหวัด หรือท้องถิ่นร้องขอดำเนินการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจกรรม เสริมสร้างความเข้าใจ และสร้างสำนึก ด้านการผังเมืองและการโยธาธิการ กำกับติดตามสภาพ ระบบบริการพื้นฐานการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ ที่ดินและผลกระทบด้านการผังเมือง ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม โครงข่าย พัฒนาเมืองที่เชื่อมโยงกับโครงสร้างพื้นฐาน ให้บริการด้านช่างในงานสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคา และกำหนดราคากลาง ตรวจสอบ รับรองการใช้แบบแปลนผังในการก่อสร้าง ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรง และ ประเมินราคาทรัพย์สินอาคารราชการ ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการการอุทธรณ์ตามกฎหมาย ว่าด้วยการ ควบคุมอาคาร คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง คณะกรรมการพิจารณาอนุญาตโรงมหรสพ รวมทั้งกำกับดูแลดำเนินการร้องขอของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายที่มีผลกระทบต่อชีวิตและ ทรัพย์สินของประชาชนและสาธารณชน และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

งานฝ่ายบริหารงานทั่วไป
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงาน สารบรรณ งานธุรการ งานพิมพ์ต่าง ๆ การจัดทำงบประมาณ งานการพัสดุ งานบริหารงานบุคคลของสำนักงาน รวบรวมสถิติข้อมูลเพื่อจัดทำแผนงานโครงการ และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มงานวิชาการผังเมือง
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการวางและจัดทำผังต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากกรม หรือตามที่จังหวัดหรือท้องถิ่นร้องขอ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจกรรม เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และสร้างสำนึกด้านการผังเมืองแก่ประชาชน เอกชน และส่วนราชการ การกำกับและติดตามสถานภาพ ระบบบริการพื้นฐานการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินการรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ ด้านการผังเมือง สำรวจ วิเคราะห์ ศึกษาด้านประชากร เศรษฐกิจ สังคม สภาพแวดล้อมทางกายภาพ ประเมินการพัฒนาเมืองและจัดทำโครงการพัฒนาเมืองเพื่อให้การปฏิบัติตามผังเมืองเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาำพ การจัดเก็บข้อมูลด้านประชากร เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมทางภายภาพเพื่อการวางผังเมือง การประสานงานและให้ความร่วมมือทางวิชาการแก่ส่วนราชการ ภาคเอกชน ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง ส่งเสริมสนับสนุนและปฏิบัติร่วมกับส่วนราชการเพื่อจัดทำแผนพัมนาจังหวัดและท้องถิ่นทางด้านกายภาพตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยและหรือรัฐบาล และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาด้านวิชาการ แผนงานโครงการ วิเคราะห์ความเหมาะสมความเป็นไปได้ของโครงการ ตามหลักวิชาการ
โดยเฉพาะด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม และการจัดการโครงการในงานการวางผัง ออกแบบ ควบคุมการก่อสร้าง บูรณะ ซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐแก่ส่วนราชการอื่นในจังหวัด ด้านการแก้ไขปัญหาวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายวิชาชีพวิศวกรรม สถาปัตยกรรมอันอาจกระทบถึงความปลอดภัย ด้านการพัฒนาเมืองที่เชื่อมโยงกับโครงสร้างพื้นฐานตามระบบการวางผังเมืองที่ดีเพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ปฏิบัติหน้าที่เลาขานุการคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร คณะกรรมการพิจารณาอนุญาตดรงมหรสพ กำกับดูแลการดำเนินการของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายที่มีผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและสาธารณสุข วิเคราะห์ วัจัย และพัฒนาปรับปรุงคุณภาพวัสดุก่อสร้าง ควบคุมคุณภาพ วิธีการก่อสร้าง การออกแบบ ควบคุมคุณภาพวัสดุ การทดสอบ และฐานข้อมูลปฐพีกลศาสตร์ จัดทำมาตรฐานด้านช่าง และราคาวัสดุก่อสร้างระดับท้องถิ่น จัดทำระบบฐานข้อมูลโครงข่ายสาธารณูปโภคที่จะรองรับการพัฒนาตามผังเมือง และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายปฏิบัติการ
มีหน้าที่รับผิดชอบสนับสนุนกลุ่มงานวิชาการผังเมืองและกลุ่มงานวิชาการโยธาธิการเกี่ยวกับการสำรวจ จัดเก็บ รวบรวมข้อมูลสถิติทางด้านประชากร เศรษฐกิจ สังคม
และสภาพแวดล้อมทางกายภาพ การจัดทำแผนภูมิ แผนผัง และแผนที่เพื่อสนับสนุนการวางและจัดทำผังเมืองทุกประเภทในภูมิภาค การจัดทำปูมเมือง การจัดทำฐานข้อมูล
การให้บริการด้านช่างในงานสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบประมาณราคาและกำหนดราคากลาง งานก่อสร้างต่าง ๆ งานควบคุมคุณภาพวัสดุ
งานวิเคราะห์ทดสอบวัสดุ งานตรวจสอบรับรองการใช้แบบแปลนแผนผังในการก่อสร้าง ตรวจสอบความมั่งคงแข็งแรงหรือประเมินราคา
ทรัพย์สินอาคารของทางราชการ ตรวจการจ้างงานก่อสร้าง ต่างๆ ของส่วนราชการในจังหวัด ให้การสนับสนุนการควบคุมการก่อสร้างต่าง ๆ
ของหน่วยงานอื่น ๆ ในจังหวัดที่ขอความร่วมมือ งานให้คำแนะนำเกี่ยวกับด้านช่างแก่ส่วนราชการ
และท้องถิ่นในจังหวัด งานให้บริการตรวจสอบ ประเมินความสำเร็จ การดำเนินการโครงการต่าง ๆ ที่จังหวัดมอบหมายให้ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

ที่อยู่สำนักงาน : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ชั้น 2 ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
เบอร์โทรศัพท์ (กลาง) : 0-38694-039,0-3869-4040
เบอร์โทรสาร (กลาง) : 038-694-039, 0-3869-4040
e-mail (สำนักงาน) : rayong@dpt.go.th

แผนที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง

แผนที่ศูนย์ราชการจังหวัดระยองwebsite : www.dpt.go.th/rayong/main/

 

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ