สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: หน่วยงานราชการ, 30/10/2014, 23:03, ชม: 5,596 ครั้ง

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

ภารกิจหลักของพาณิชย์จังหวัด

1. การเตรียมความพร้อมของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ควบคู่ไปกับการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัด/ภูมิภาค เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
โดยการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการสำนักงานพาณิชย์จังหวัดให้ทันสมัย (Modernization) และมีศูนย์ธุรกิจประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนระดับจังหวัด (AEC Business Support Center) เป็นศูนย์บริการข้อมูลและให้คำปรึกษาด้านการค้าและการลงทุนแก่ภาคเอกชน ส่งเสริมและพัฒนาภาคธุรกิจการค้า รวมทั้งเร่งพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการและบุคลากรของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดประกอบกันด้วย

2. ส่งเสริมและพัฒนาการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน การค้าชายแดน และโลจิสติกส์การค้า
โดยการพัฒนาความร่วมมือและอำนวยความสะดวกทางเศรษฐกิจการค้า รวมทั้งการค้าชายแดนและโลจิสติกส์การค้า เพื่อขยายการค้าและการพัฒนาธุรกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน รองรับการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
3. การพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรและการแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรของจังหวัด
โดยศึกษา ติดตาม จัดทำข้อมูลเพื่อเตือนภัย ป้องกันความเสี่ยง และดำเนินการแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรที่สำคัญของจังหวัด ตลอดจนพัฒนาผู้ประกอบการและขยายตลาดสินค้าเกษตรและเกษตรอินทรีย์ให้บรรลุผลตามนโยบายของรัฐบาลสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง
4. ส่งเสริมและพัฒนาตลาดสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) สินค้า/บริการที่เกี่ยวข้องกับอาหารภายใต้นโยบายครัวไทยสู่ครัวโลก และพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
โดยมุ่งสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน สร้างเครือข่ายทางธุรกิจ และส่งเสริมการนำทรัพย์สินทางปัญญามาใช้ในเชิงพาณิชย์ เพื่อเสริมสร้างรายได้และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสู่ระดับสากล
5. พัฒนาฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจการค้าระดับจังหวัด
โดยดำเนินการจัดทำข้อมูลและพัฒนาฐานข้อมูลเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ประโยชน์ในภารกิจของกระทรวงพาณิชย์และในการให้บริการแก่ประชาชน
6. ส่งเสริมการตลาดสินค้าและบริการภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง/โครงการพระราชดำริและโครงการพระราชเสาวนีย์
โดยการส่งเสริมและพัฒนาช่องทางการตลาดสินค้าของจังหวัดตามโครงการพระราชดำริและโครงการพระราชเสาวนีย์ เพื่อเพิ่มรายได้และขยายโอกาสทางการค้า
7. งานอื่นๆ ตามที่ปลัดกระทรวงพาณิชย์มอบหมาย
8. รายงานความคืบหน้าการดำเนินงาน รวมทั้งปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะให้ปลัดกระทรวงพาณิชย์ทราบอย่างสม่ำเสมอศูนย์ราชการจังหวัดระยอง

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง
สถานที่ติดต่อ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ศาลากลางจังหวัดระยอง ชั้น 2 ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทร 038-694044-6
E-mail: ry_ops@moc.go.th
website : pcoc.moc.go.th

แผนที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

แผนที่ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ