สำนักงานการค้าภายในจังหวัดระยอง

สำนักงานการค้าภายในจังหวัดระยอง

หมวดหมู่: หน่วยงานราชการ, 30/10/2014, 23:10, ชม: 1,275 ครั้ง

สำนักงานการค้าภายในจังหวัดระยอง

ประวัติความเป็นมา

กรมการค้าภายในสมัยแรกเริ่มนั้น มีภารกิจหลักคือมุ่งเน้นส่งเสริมการค้าภายในประเทศเป็นสำคัญ ทำหน้าที่ส่งเสริมการค้าของคนไทย และการค้าโดยทั่วไป สืบราคาและรายงานความเคลื่อนไหวของสินค้า อุปโภคบริโภคที่จำเป็นในการครองชีพ และแหล่งผลิตของสินค้านั้นๆ เพื่อใช้ประกอบการส่งเสริมและช่วยเหลือผู้ผลิตให้ขายได้ราคา รวมทั้งแก้ไขปัญหาการค้าอันกระทบกระเทือนถึงการครองชีพของประชาชน เนื่องจากระหว่างนั้นอยู่ในสมัยของสงคราม เศรษฐกิจในประเทศไม่เป็นปกติ การดูแลแก้ปัญหา สินค้าขาดแคลนและขึ้นราคาเป็นภาระหน้าที่ของกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งทุกหน่วยงานรวมทั้งกรมการค้าภายในต้องร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยใกล้ชิด และเมื่อหลังสิ้นสุดสงครามแล้วราคาสินค้าต่าง ๆ ได้พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งเป็นภาระของกรมการค้าภายในต้องจัดหาสินค้ามาป้อนร้านค้าให้เพียงพอ เพื่อตรึงราคามิให้สูงเกินสมควร ในปี พ.ศ. 2487 – พ.ศ. 2495 กระทรวงพาณิชย์ได้ปรับปรุงจัดระเบียบการบริหารงานของหน่วยงานในสังกัด และโอนงานหลายอย่างมาให้กรมการค้าภายในดูแลรับผิดชอบ โอนงานของกรมควบคุมการค้าที่ถูกยุบเลิก มาจัดตั้งเป็นกองควบคุมการค้า และกองควบคุมข้าว อันทำให้ภารกิจของกรมการค้าภายในแต่เดิมเป็นงานส่งเสริม เพิ่มมาทำหน้าที่ควบคุมด้วยหลังจากนั้นได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ เพื่อให้เหมาะสมกับภารกิจและสถานการณ์ในปี พ.ศ. 2522 พ.ศ. 2535 และ พ.ศ. 2542สำนักงานการค้าภายในจังหวัดระยอง
สถานที่ติดต่อ สำนักงานการค้าภายในจังหวัดระยอง ตั้งอยู่ ณ ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ชั้น ๒ ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150 หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๘-๖๙๔๐๔๘-๕๐
โทรสาร ๐๓๘-๖๙๔๐๔๘
E-Mail Address : rayong@dit.go.th
website : www.dit.go.thศูนย์ราชการจังหวัดระยอง 

แผนที่สำนักงานการค้าภายในจังหวัดระยอง แผนที่ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ