ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดระยอง

ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดระยอง

หมวดหมู่: หน่วยงานราชการ, 30/10/2014, 23:28, ชม: 835 ครั้ง

ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดระยอง

แนะนำหน่วยงานศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดระยอง
ศูนย์่ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดระยอง เป็นหน่วยงานสังกัด กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน

อำนาจหน้าที่ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดระยอง
1. พัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลตลาดแรงงาน
2. รวบรวมและวิเคราะห์ตลาดแรงงาน และแนวโน้มความต้องการแรงงาน
3. ประสานการให้บริการข้อมูลตลาดแรงงานแก่ประชาชนถึงระดับตำบล และหมู่บ้าน
4. ประสานความร่วมมือในการวางแผนพัฒนากำลังแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงาน
5. ปฎิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฎิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมายศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดระยอง

ภารกิจศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดระยอง
1. รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลภายใน 8 จังหวัดภาคตะวันออก ได้แก่ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี และสระแก้ว
2. จัดทำทะเบียนกำลังแรงงานผู้สำเร็จการศึกษาทหารกองประจำการในภาคตะวันออก
3. วิเคราะห์ภาวะตลาดแรงงาน และแนวโน้มความต้องการแรงงานในภาคตะวันออก
4. จัดทำข่าวสารตลาดแรงงานและเผยแพร่
5. ขยายเครือข่ายข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานสู่ตำบลและหมู่บ้านศูนย์ราชการจังหวัดระยอง
สถานที่ติดต่อศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดระยอง

ที่อยู่ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ชั้น 2 ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ 038 – 694029, 30
โทรสาร : 038 – 694029 ต่อ 113
E – mail : lm_ryg@doe.go.th
website : www.doe.go.th

แผนที่ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดระยอง

แผนที่ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ