สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: หน่วยงานราชการ, 31/10/2014, 0:43, ชม: 1,830 ครั้ง

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง

ประวัติสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2534 อนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดตั้งสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด โดยให้มีการทดลองจัดตั้งใน 4 จังหวัด ที่มีสำนักงานเกษตรและสหกรณ์ภาคตั้งอยู่ก่อน คือ จังหวัดเชียงใหม่ ขอนแก่น ชัยนาท และสงขลา
ต่อมาในปี 2537 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ สำนัก ก.พ. ได้ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดทั้ง 4 แห่ง ผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับที่น่าพอใจ คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2537 เห็นชอบให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดตั้งสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเป็นการถาวรได้ โดยให้รวมงานด้านการปฏิบัติการของหน่วยงานในสังกัดจังหวัดเข้ามาอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดภายใน 3 ปี
ดังนั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้จัดตั้งสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขึ้นเป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาค สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.2538 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่มที่ 112 ตอนที่ 6ก ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2538สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง

สถานที่ติดต่อสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง
ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ชั้น 3 ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000
โทร 038029188
โทรสาร 038029189
เว็บไซต์: www.moac-info.netศูนย์ราชการจังหวัดระยอง

แผนที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง map

 

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ