สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านฉาง  จังหวัดระยอง

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: หน่วยงานราชการ, 31/10/2014, 1:09, ชม: 641 ครั้ง

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านฉาง  จังหวัดระยอง

พันธกิจ (2555-2559)
พัฒนาระบบและกลไกส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้ของชุมชน
ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการบริหารจัดการชุมชน
ส่งเสริมการพัฒนาระบบกลไกและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน
พัฒนาสมรรถนะองค์กรในการทำงานเชิงบูรณาการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ (2555-2559)
สร้างสรรค์ชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข
เสริมสร้างขีดความสามารถการบริหารงานชุมชน
ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์
เสริมสร้างธรรมภิบาลและความมั่นคงของทุนชุมชน
เสริมสร้างองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง

 

 

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง

สถานที่ติดต่อสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
ที่อยู่ ที่ว่าการอำเภอ ถนนสุขุมวิท ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง ระยอง 21130
โทรศัพท์ 038601812
โทรสาร 038601268
website : banchang.cdd.go.th
E-mail : kungking2551@gmail.com

 

 

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ