สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแกลง จังหวัดระยอง

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแกลง จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: หน่วยงานราชการ, 31/10/2014, 1:13, ชม: 512 ครั้ง

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแกลง จังหวัดระยอง

พันธกิจ (2555-2559)
พัฒนาระบบและกลไกส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้ของชุมชน
ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการบริหารจัดการชุมชน
ส่งเสริมการพัฒนาระบบกลไกและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน
พัฒนาสมรรถนะองค์กรในการทำงานเชิงบูรณาการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ (2555-2559)
สร้างสรรค์ชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข
เสริมสร้างขีดความสามารถการบริหารงานชุมชน
ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์
เสริมสร้างธรรมภิบาลและความมั่นคงของทุนชุมชน
เสริมสร้างองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง

สถานที่ติดต่อสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแกลง จังหวัดระยอง
ที่อยู่ 111 หมู่ที่ 10, ที่ว่าการอำเภอแกลง ชั้นที่ 3, ถนนมาบใหญ่, ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
โทร 038 677 100
โทรสาร 038-677 100
E-mail : pojjana1234@gmail.com

website : klaeng.cdd.go.th

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ