สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: หน่วยงานราชการ, 31/10/2014, 1:21, ชม: 508 ครั้ง

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

พันธกิจ (2555-2559)
พัฒนาระบบและกลไกส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้ของชุมชน
ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการบริหารจัดการชุมชน
ส่งเสริมการพัฒนาระบบกลไกและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน
พัฒนาสมรรถนะองค์กรในการทำงานเชิงบูรณาการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ (2555-2559)
สร้างสรรค์ชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข
เสริมสร้างขีดความสามารถการบริหารงานชุมชน
ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์
เสริมสร้างธรรมภิบาลและความมั่นคงของทุนชุมชน
เสริมสร้างองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง 

สถานที่ติดต่อสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

ที่อยู่ ที่ว่าการอำเภอ ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 21210
โทร 038 888 263
E-mail:savinee111@hotmail.co.th
เว็บไซต์ wangchan.cdd.go.th

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ