สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: หน่วยงานราชการ, 31/10/2014, 1:35, ชม: 553 ครั้ง

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

พันธกิจ (2555-2559)
พัฒนาระบบและกลไกส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้ของชุมชน
ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการบริหารจัดการชุมชน
ส่งเสริมการพัฒนาระบบกลไกและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน
พัฒนาสมรรถนะองค์กรในการทำงานเชิงบูรณาการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ (2555-2559)
สร้างสรรค์ชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข
เสริมสร้างขีดความสามารถการบริหารงานชุมชน
ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์
เสริมสร้างธรรมภิบาลและความมั่นคงของทุนชุมชน
เสริมสร้างองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง

 

 

 

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง

สถานที่ติดต่อสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
ที่อยู่ ตำบลบ้านค่าย อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120
โทรศัพท์ 038642151
E-mail:savinee111@hotmail.co.th

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ