สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: หน่วยงานราชการ, 31/10/2014, 1:38, ชม: 1,222 ครั้ง

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

 

พันธกิจ (2555-2559)
พัฒนาระบบและกลไกส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้ของชุมชน
ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการบริหารจัดการชุมชน
ส่งเสริมการพัฒนาระบบกลไกและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน
พัฒนาสมรรถนะองค์กรในการทำงานเชิงบูรณาการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ (2555-2559)
สร้างสรรค์ชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข
เสริมสร้างขีดความสามารถการบริหารงานชุมชน
ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์
เสริมสร้างธรรมภิบาลและความมั่นคงของทุนชุมชน
เสริมสร้างองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง

สถานที่ติดต่อสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1 ถนนเทศบาล 5 ตำบลปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
โทร/โทรสาร 038-659315
E-mail:sriharash@hotmail.com
website : www3.cdd.go.th/phuakdaeng

 

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ