สำนักงานพัฒนาชุมชนกิ่งอำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง

สำนักงานพัฒนาชุมชนกิ่งอำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: หน่วยงานราชการ, 31/10/2014, 1:51, ชม: 713 ครั้ง

สำนักงานพัฒนาชุมชนกิ่งอำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง

พันธกิจ (2555-2559)
พัฒนาระบบและกลไกส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้ของชุมชน
ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการบริหารจัดการชุมชน
ส่งเสริมการพัฒนาระบบกลไกและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน
พัฒนาสมรรถนะองค์กรในการทำงานเชิงบูรณาการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ (2555-2559)
สร้างสรรค์ชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข
เสริมสร้างขีดความสามารถการบริหารงานชุมชน
ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์
เสริมสร้างธรรมภิบาลและความมั่นคงของทุนชุมชน
เสริมสร้างองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง

สถานที่ติดต่อสำนักงานพัฒนาชุมชนกิ่งอำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1 ถนนเทศบาล 5 ตำบลปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
โทร/โทรสาร 038-659315
E-mail:chacdcd83@hotmail.co.th
เว็บไซต์ : khaochamao.cdd.go.th

 

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ