สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: หน่วยงานราชการ, 31/10/2014, 2:06, ชม: 965 ครั้ง

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง

ประวัติสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง
เนื่องจากจังหวัดระยองกำลังได้รับการพัฒนาตามโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก (EASTERN SEA BOARD)จึงจำเป็นต้องมีหน่วยงานที่ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ สำนักงาน ประชาสัมพันธ์จังหวัดระยองได้จัดตั้งขึ้นเพื่อสนองนโยบายของรัฐบาล
ต่อมา กรมประชาสัมพันธ์ได้มีคำสั่งแต่งตั้ง นายวีระพัฒน์ จันทร์ชุม มาปฏิบัติหน้าที่ประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2533 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2534เป็นเวลา 11 เดือน ในสมัย ของ นายธวัช เมฆสวรรค์ อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ และนายสุชาติ ธรรมมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง จนถึงปีงบประมาณ 2534 กรมประชาสัมพันธ์ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง อย่างเป็นทางการ และได้แต่งตั้งให้ นายวีระพัฒน์ จันทร์ชุม ขึ้นดำรงตำแหน่ง ประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2534 และต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกา แบ่งส่วนราชการ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ.2540 ให้ไว้ ณ วันที่ 26 มีนาคม 2540 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 114 ตอนที่ 11 ก หน้า 10 วันที่ 11 เมษายน 2540) ให้สำนักงาน ประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง เป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาค ปัจจุบันสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยองตั้งอยู่ ณ ศูนย์ราชการจังหวัดระยองสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง

ผู้บริหารสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง
1. นายวีระพัฒน์ จันทร์ชุม 1 เม.ย.34 – 2 กพ.42
2. นายศักดา อรรถศิริ 2 ก.พ.42 – 12 ม.ค.43
3. นายจรูญโรจน ฉิมสำราญ 12 ม.ค.43 – 22 ต.ค.44
4. นายวีระพัฒน์ จันทร์ชุม 22 ต.ค.44 – 15 มิ.ย.49
5. นางสาวสมมตร รัตนแสง 15 มิ.ย.49 – 22 ต.ค.51
6. นายวีระพัฒน์ จันทร์ชุม 22 ต.ค.51 – 30 ก.ย.52
7. นายอารภัฎ ศรลัมภ์ (รักษาราชการแทน) 1 ต.ค.52 – 11 มิ.ย.53
8. นายมาโนช โอสถเจริญ 11 มิ.ย.53 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง

สถานที่ติดต่อติดต่อเราสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง
ที่ตั้งศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทร. 0-3869-4101 – 2
โทรสาร 0-3869-4103
เวบไซต์ pr.prd.go.th
E-mail prrayong2013@gmail.com
Facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์ จังหวัดระยอง

แผนที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง

แผนที่ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ