สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง

หมวดหมู่: หน่วยงานราชการ, 31/10/2014, 11:35, ชม: 1,065 ครั้ง

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง

วิสัยทัศน์/พันธกิจสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง
วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงาน
1. พัฒนาระบบการบริหารงานและปรับบทบาทของสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดและอำเภอให้มีขีดความสามารถในการส่งเสริมความสามารถทางการบริหาร ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น “ในเขตจังหวัด” และเป็นส่วนกลางประสานการพัฒนา ระหว่างภาคราชการกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสนองตอบต่อนโยบายของรัฐบาล และความต้องการของประชาชน
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการที่เข้มแข็ง สามารถพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ ปราศจากยาเสพติด ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน และสามารถตอบสนองต่อปัญหา และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น อย่างสอดคล้องเหมาะสม
3. ส่งเสริมและสนับสนุนประชาชนให้เกิดความตระหนักในความสำคัญและเข้ามีส่วนร่วมในการบริหาร จัดการท้องถิ่นของตนเองสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง
พันธกิจสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง
1.พัฒนาระบบการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักธรรมภิบาล
2.พัฒนาบุคลากรและการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.พัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4.พัฒนาและใช้ประโยชน์จากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5.นำหลักปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การเมืองการปกครองและความมั่นคง ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน และความต้องการของชุมชน
6.พัฒนาระบบการจัดการศึกษาท้องถิ่น โดยยึดหลักคุณธรรมนำความรู้
7.ส่งเสริมบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุข มีความสมานฉันท์ โดยส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขศูนย์ราชการจังหวัดระยอง

สถานที่ติดต่อสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง
ที่อยู่ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทร. 038-694191-3
โทรสาร. 038-694191-3 ต่อ 21,24,2
E-Mail: info@rayonglocal.go.th
website : www.rayonglocal.go.th

 

แผนที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง

แผนที่ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ