สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง

สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง

หมวดหมู่: หน่วยงานราชการ, 31/10/2014, 11:58, ชม: 5,738 ครั้ง

สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง

ความเป็นมาสำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง
เดิมชื่อสำนักงานแรงงานและสวัสดิการสังคมจังหวัด ซึ่งเป็นหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคอยู่ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานที่จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ 7 ธันวาคม 2536 โดยจัดตั้งขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2537 เป็นต้นมา แต่หลังจากมีพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2545 เป็นต้นมา จึงเป็นผลให้มีการเปลี่ยนชื่อกระทรวงเป็น “กระทรวงแรงงาน” และสำนักงานแรงงานและสวัสดิการสังคมจังหวัด ก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็นสำนักงานแรงงานจังหวัด ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

นโยบายสำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง
• พัฒนาแรงงานให้มีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรอบรู้
• จัดเตรียมกําลังคนให้มีความพร้อมและพอเพียงต่อความต้องการทางเศรษฐกิจทุกภาคส่วน
• เสริมสร้างให้แรงงานมีความมั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดี
• พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและบุคลากรด้านแรงงานให้มีประสิทธิภาพสำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง

วิสัยทัศน์สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง
แรงงานมีผลิตภาพสูง มีความมั่นคงและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

พันธกิจสำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง
พัฒนาแรงงานให้มีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรอบรู้
จัดเตรียมกําลังคนให้มีความพร้อมและพอเพียงต่อความต้องการทางเศรษฐกิจทุกภาคส่วน
เสริมสร้างให้แรงงานมีความมั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดี
พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและบุคลากรด้านแรงงานให้มีประสิทธิภาพศูนย์ราชการจังหวัดระยอง

สถานที่ติดต่อสำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง
ที่อยู่ สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง ศูนย์ราชการจังหวัด ชั้น2 ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ 038-694020-1
โทรสาร 038-694201
E-mail rayong@mol.go.th
website : rayong.mol.go.th

แผนที่สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง

แผนที่ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ