สำนักงานพลังงานจังหวัดระยอง

สำนักงานพลังงานจังหวัดระยอง

หมวดหมู่: หน่วยงานราชการ, 31/10/2014, 12:12, ชม: 2,115 ครั้ง

สำนักงานพลังงานจังหวัดระยอง

ภารกิจ
อำนาจหน้าที่พลังงานจังหวัด
1. กำกับดูแลและส่งเสริมการดำเนินงานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของกิจการน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซ
2. กำกับดูแลคุณภาพ การค้า และการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิง
3. ส่งเสริมและพัฒนาพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน
4. ประสานและอำนวยความสะดวกในการสำรวจและผลิตเชื้อเพลิงธรรมชาติ
5. จัดทำ เสนอแนะ และประสานแผนพัฒนาพลังงานในระดับจังหวัด รวมทั้งประสานการพัฒนา
และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนดังกล่าว
6. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในงานด้านพลังงานระดับพื้นที่
7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
งาน/กิจกรรม ฝ่ายแผนงานและยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ สำนักงานพลังงานจังหวัดระยอง (พ.ศ.2554-2558)

1. สร้างความมั่นคงด้านพลังงานทดแทนในชุมชน ผู้ประกอบการขนาดเล็ก – กลาง สินค้าเกษตรกรรมและการท่องเที่ยว
2. ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงาน ชุมชนและภาคอุตสาหกรรม
3. การกำกับดูแลและส่งเสริมกิจการพลังงานในพื้นที่

สำนักงานพลังงานจังหวัดระยอง
วิสัยทัศน์ บริหารจัดการพลังงาน เพื่อนำไปสู่การใช้พลังงานอย่างพอเพียงและยั่งยืน
พันธกิจ ส่งเสริมและสนับสนุนด้าน
1. การจัดการพลังงานทดแทนแก่ผู้ประกอบการขนาดเล็ก-กลาง ภาคเกษตรและการท่องเที่ยว
2. การจัดการพลังงานแก่ภาคเอกชน ชุมชนและภาครัฐ
3. การกำกับดูแลกิจการพลังงานในพื้นที่
เป้าประสงค์รวม
1. ผลิตพลังงานทดแทนให้ได้ 3 ktoe ภายในปี พ.ศ.2562
2. สามารถลดการให้พลังงานลงได้ ร้อยละ 8 ภายในปี พ.ศ.2558

สำนักงานพลังงานจังหวัดระยอง

ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างความมั่นคงด้านพลังงานทดแทนในชุมชน ผู้ประกอบการขนาดเล็ก – กลาง สินค้าเกษตรกรรมและการท่องเที่ยว
– เป้าประสงค์
ผู้ประกอบการขนาดเล็ก-กลาง เกษตรกรรมและชุมชน สามารถนำพลังงานทดแทนมาใช้ได้
– กลยุทธ์
ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน แก่ผู้ประกอบการขนาดเล็ก-กลาง เกษตรกรรม และชุมชน
– ตัวชี้วัด
ร้อยละของการนำพลังงานทดแทนมาใช้ เพิ่มขึ้น
– ค่าเป้าหมาย
อัตราการใช้ปริมาณพลังงานทดแทนที่สามารถผลิตได้ เพิ่มขึ้น 1 ktoe ภายในปีพ.ศ.2556,2 ktoe ภายในปี
พ.ศ.2559 และ 3 ktoe ภายในปี พ.ศ.2562
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : สนับสนุนการลดใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพแก่ภาคเอกชน ชุมชน และภาครัฐ
– เป้าประสงค์
ภาคเอกชน ชุมชนและภาครัฐ สามารถลดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพได้
– กลยุทธ์
สนับสนุนการลดใช้พลังงานในภาคเอกชน ชุมชนและภาครัฐ

ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง
– ตัวชี้วัด
ร้อยละของการลดใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
– ค่าเป้าหมาย
อัตราปริมาณการลดใช้พลังงาน ที่เพิ่มขึ้น ร้อยละ 8 ภายในปี พ.ศ.2558
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การกำกับดูแลกิจการพลังงานในพื้นที่
– เป้าประสงค์
ผู้ประกอบการกิจการด้านพลังงานในพื้นที่ ดำเนินกิจการอย่างถูกกฎหมาย ปลอดภัยต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม
– กลยุทธ์
ส่งเสริมและสนับสนุน การประกอบกิจการด้านพลังงานในพื้นที่ให้ถูกกฎหมายปลอดภัยต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม
– ตัวชี้วัด
ร้อยละของการประกอบกิจการด้านพลังงานที่ปลอดภัย และถูกต้องตามกฎหมาย
– ค่าเป้าหมาย
ปริมาณของสถานประกอบกิจการพลังงาน ที่ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและปลอดภัยต่อประชาชนร้อยละ 85 ภายในปี พ.ศ. 2556.

สถานที่ติดต่อสำนักงานพลังงานจังหวัดระยอง
ที่อยู่สำนักงานพลังงานจังหวัดระยอง ชั้นที่ 4 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
โทร 038-694533
โทรสาร 038-694013
facebook : สำนักงานพลังงานจังหวัดระยอง
website :ranong.energy.go.th

แผนที่สำนักงานพลังงานจังหวัดระยอง

แผนที่ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง

 

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ