สำนักงานคลังจังหวัดระยอง

สำนักงานคลังจังหวัดระยอง

หมวดหมู่: หน่วยงานราชการ, 31/10/2014, 12:36, ชม: 1,848 ครั้ง

สำนักงานคลังจังหวัดระยอง

โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ และอัตรากำลังของสำนักงานคลังจังหวัด

1. โครงสร้าง
สำนักงานคลังจังหวัดระยอง เป็นส่วนราชการ (ราชการบริหารส่วนภูมิภาค) สังกัดกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง มีคลังจังหวัดเป็นผู้บังคับบัญชา มีการแบ่งงานภายในสำนักงานจังหวัดออกเป็น 3 กลุ่ม 1 ฝ่าย ได้แก่
1. ฝ่ายบริหารทั่วไป
2. กลุ่มงานวิชาการด้านการคลังการบัญชี
3. กลุ่มระบบบริหารการคลัง (GFMIS)
4. กลุ่มบริหารการคลังและเศรษฐกิจ (CFO)

2. อำนาจหน้าที่
2.1 อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย
2.1.1 ควบคุมดูแลการใช้จ่ายเงินของแผ่นดิน และของหน่วยงานภาครัฐให้เป็นไปโดยถูกต้องมีวินัย คุ้มค่า โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยการวางกรอบกติกากลางให้หน่วยงานภาครัฐถือปฏิบัติ
2.1.2 การให้บริการคำแนะนำ ปรึกษา ด้านการเงินการคลัง การบัญชี และการตรวจสอบภายใน
2.1.3 การดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารเงินคงคลังให้มีใช้จ่ายอย่างเพียงพอ และการเสนอข้อมูลในเชิงนโยบายการคลังแก่ฝ่ายบริหาร โดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดเสถียรภาพทางการคลัง
2.1.4 ดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการดำเนินงาน ตลอดจนการดูแลและการพัฒนามาตรฐานค่าตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ของบุคลาการ กรมบัญชีกลางได้ปรับโครงสร้างของสำนักงานคลังจังหวัด และมอบหมายให้คลังจังหวัดพิจารณาจัดอัตรากำลังเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานในแต่ละกลุ่มงาน/ฝ่าย ตามโครงสร้างใหม่ให้เหมาะสมภายใต้กรอบอัตรากำลังที่มีอยู่ปัจจุบัน เพื่อให้การปฏิบัติงานภายในของสำนักงานคลังจังหวัดระยอง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสม คล่องตัว รวดเร็ว และสอดคล้องกับภารกิจปัจจุบันอย่างมีประสิทธิภาพ จึงกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ การมอบหมายงาน การสับเปลี่ยนหน้าที่ และการปฏิบัติงาน สำหรับใช้เป็นแนวทางการบริหารงานภายในสำนักงานคลังจังหวัดระยอง (คำสั่งสำนักงานคลังจังหวัดที่ 10/2547 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2548 เรื่อง กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ การมอบหมายงาน การสับเปลี่ยนหน้าที่ และการปฏิบัติงาน) โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้สำนักงานคลังจังหวัดระยอง
2.2 ภารกิจ
2.2.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุม ตรวจสอบและดำเนินการตามภารกิจหน้าที่ภายใต้การกำกับดูแลของหัวหน้ากลุ่มงานวิชาการด้านการคลังการบัญชี
ขอบเขตงานของฝ่ายบริหารทั่วไป
(1) ปฏิบัติงานสารบรรณ งานพัสดุ งานการเงินและบัญชี งานบุคลากร งานบริหารสำนักงาน และงานธุรการทั่วไป
(2) จัดทำแผนงาน โครงการ และงบประมาณของสำนักงานคลัง รวมทั้งติดตามและรายงานความก้าวหน้า
(3) งานบริการด้านข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการการเงินการคลัง
(4) ให้บริการรับ-จ่าย และบริหารเงินคงคลัง
(5) ให้บริการจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์
(6) ดำเนินการเกี่ยวกับผู้แทน กบข.
(7) งานอื่นที่ได้รับมอบหมายเป็นการเฉพาะเรื่อง เฉพาะคราว
2.2.2 กลุ่มงานวิชาการด้านการคลังการบัญชี มีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุม ตรวจสอบ และดำเนินการตามภารกิจ หน้าที่ภายในขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
ขอบเขตงานของกลุ่มงานวิชาการด้านการคลังการบัญชี
(1) ให้คำปรึกษา แนะนำ จัดฝึกอบรม หรือประชุมชี้แจงแก่หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเรื่องบัญชี ตรวจสอบภายใน กฎหมาย ระเบียบการเงินการคลัง และพัสดุ
(2) จัดทำแผนงานที่ปรึกษาในเรื่องบัญชี ตรวจสอบภายใน กฎหมาย และระเบียบการเงินการคลัง และพัสดุ แก่หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(3) ติดตามประเมินผลการเป็นที่ปรึกษาเพื่อให้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน
(4) รวบรวม ตรวจสอบ และวิเคราะห์งบการเงินของส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสรุปจัดทำรายงานในภาพรวม
(5) งานอื่นที่ได้รับมอบหมายเป็นการเฉพาะเรื่อง เฉพาะคราว
(6) การปฏิบัติงานตาม (1) – (3) ให้หมายความรวมถึงงานที่ต้องปฏิบัติด้วยมือ และหรือต้องปฏิบัติด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่ต้นจนสิ้นสุดกระบวนการปฏิบัติงาน ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ และคู่มือ หรือประมวลวิธีการปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อศูนย์ราชการจังหวัดระยอง
2.2.3 กลุ่มระบบบริหารการคลัง (GFMIS) มีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุม ตรวจสอบ และดำเนินการตามภารกิจหน้าที่ภายในขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
ขอบเขตงานของกลุ่มระบบบริหารการคลัง (GFMIS)
(1) ให้คำปรึกษา แนะนำ การบันทึกข้อมูลในระบบ GFMIS ทั้งในกรณีที่ส่วนราชการมีเครื่อง Terminal และไม่มีเครื่องซึ่งต้องดำเนินการผ่านระบบ Web Loader อนุมัติการขอเบิกเงินของส่วนราชการในจังหวัด
(2) กระทบยอดการเงินที่ส่วนราชการนำส่งหรือนำฝากเข้าบัญชีคลังจังหวัด
(3) บริหารติดตามและประเมินผลงบประมาณระดับจังหวัด
(4) จัดทำรายงานการเงินจังหวัด
(5) งานอื่นที่ได้รับมอบหมายเป็นการเฉพาะเรื่องเฉพาะคราว
(6) การปฏิบัติงานตาม (1) – (5) ให้หมายความรวมถึงงานที่ต้องปฏิบัติด้วยมือและหรือต้องปฏิบัติด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่ต้นจนสิ้นสุดกระบวนการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ และคู่มือ หรือประมวลวิธีการปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.2.4 กลุ่มบริหารการคลังและเศรษฐกิจ (CFO) มีหน้าที่รับผิดชอบในการประสานงาน การดำเนินการตามภารกิจหน้าที่ภายในขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
ขอบเขตงานของกลุ่มบริหารการคลังและเศรษฐกิจ (CFO)
(1) วิเคราะห์ เสนอแนะ ให้การสนับสนุนข้อมูลด้านการเงินการคลังแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน และแนวทางปฏิบัติ ตลอดจนแนวทางแก้ไขปัญหาในจังหวัดเรื่องยุทธศาสตร์การพัฒนาการคลังและเศรษฐกิจ
(2) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำรายงานการเงินของส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายงานภาวการณ์คลัง และรายงานภาวะเศรษฐกิจของจังหวัด
(3) จัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP)
(4) รวบรวม จัดทำ และเป็นศูนย์ข้อมูลด้านการเงิน การคลัง การบัญชี งบประมาณ การพัสดุ และเศรษฐกิจจังหวัด
(5) งานอื่นที่ได้รับมอบหมายเป็นการเฉพาะเรื่องเฉพาะคราว
(6) การปฏิบัติตาม (1) – (4) ให้หมายความรวมถึงงานที่ต้องปฏิบัติด้วยมือและหรือต้องปฏิบัติด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่ต้นจนสิ้นสุดกระบวนการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ และคู่มือ หรือประมวลวิธีการปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. อัตรากำลัง
3.1 ข้าราชการ จำนวน 16 คน
3.2 ลูกจ้างประจำ จำนวน 1 คน
3.3 พนักงานราชการ จำนวน 2 คน
3.4 ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 คน
รวม จำนวน 21 คน

สถานที่ติดต่อสำนักงานคลังจังหวัดระยอง
ที่อยู่สำนักงานคลังจังหวัดระยอง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดระยอง ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์. (ระบบอัตโนมัติ) 0-3869-4060-3
โทรสาร. 0-38694060-3 ต่อ 48 – 49
website : klang.cgd.go.th

แผนที่สำนักงานคลังจังหวัดระยองแผนที่ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง

 

 

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ