ศาลจังหวัดระยอง

ศาลจังหวัดระยอง

หมวดหมู่: หน่วยงานราชการ, 31/10/2014, 14:00, ชม: 4,413 ครั้ง

ศาลจังหวัดระยอง

เดิมศาลจังหวัดระยองเป็นหัวเมืองตะวันออก ๒ หัวเมือง เรียกว่าเมืองระยองและเมืองแกลง ในด้านการชี้ขาดข้อพิพาทและอรรถคดียังเป็นอำนาจของผู้ว่าราชการเมืองและกรมการเมืองเช่นเดียวกับหัวเมืองอื่น จนกระทั่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศใช้พระธรรมนูญศาลหัวเมืองรัตนโกสินทร์ศก ๑๑๔ เมื่อวันที่ ๒ มกราคม รัตนโกสินทร์ศก ๑๑๔ ซึ่งตามมาตรา ๔ ของพระธรรมนูญดังกล่าวบัญญัติว่า นอกจากศาลพิเศษซึ่งโปรดเกล้า ฯให้ตั้งขึ้นเฉพาะแก่พระราชบัญญัติฤาราชการอย่างใดในหัวเมืองนั้นให้มีศาลประจำสำหรับพิจารณาคดีตามเมืองเป็น ๓ ชั้น โดยลำดับกัน ดังนี้
๑ ศาลมณฑล
๒. ศาลเมือง
๓. ศาลแขวง
เมืองระยองและเมืองแกลงจึงมีศาลเมืองขึ้นในครั้งนั้นแต่ยังคงสังกัดอยู่กับกระทรวงมหาดไทย สำหรับผู้พิพากษาศาลเมืองระยองในระยะแรก ๆ ก็คือ กรมการเมืองระยองมีข้าหลวง เทศาภิบาลและข้าหลวงพิเศษเลือกสรรมาให้การศึกษาอบรมวิธีพิจารณาของศาลเมืองจนเป็นที่เข้าใจ สามารถพิจารณาพิพากษาอรรถคดีได้ศาลเมืองระยองและศาลเมืองแกลงมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีที่เกิดภายในเขตเมืองและตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๗ แห่งพระธรรมนูญศาลหัวเมือง กล่าวคือ
“ ประการ ๑ ความแพ่งทุนทรัพย์ไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท ”
“ ประการ ๒ ความมีโทษหลวง โดยกำหนดโทษเหล่านี้ คือ”
สถาน ๑ จำ
สถาน ๒ เฆี่ยนศาลจังหวัดระยอง 1
เมื่อคู่ความไม่เห็นพ้องด้วยกับคำขี้ขาดของศาลเมืองระยองและเมืองแกลงก็อาจอุทธรณ์ไปยังศาลมณฑลจันทบุรี
แต่ในครั้งนั้นคดีความที่มาสู่ศาลเมืองทั้งสองยังมีน้อยในปี รัตนโกสินทร์ศก ๑๒๐ หลวงราชภักดีศรีสงคราม ปลัดผู้รักษาราชการเมืองระยอง (ระหว่างนั้นพระยาศรีสมุทรโภค ผู้ว่าราชการเมืองระยองย้ายไปเป็นผู้ว่าราชการเมืองชลบุรี) ได้ไปตรวจกองตะรางเรือนจำ ปรากฏว่ามีนักโทษที่ศาลตัดสินแล้ว 3คน และอยู่ในระหว่างไต่สวน 2 คนซึ่งนับว่าน้อยมากต่อมาในปีรัตนโกสินทร์ศก 129พระยานครไภทพิเภท อธิบผู้พิพากษามณฑลจันทบุรีจึงรายงานไปยังกระทรวงยุติธรรม ว่า “ศาลเมืองแกลงมี
ความน้อยเวลานี้การปกครองกระทรวงมหาดไทยก็ยกอำเภอแกลงไปรวมขึ้นกับเมืองระยองแล้วเห็นควรยกเลิกศาลเมืองแกลงเสีย คดีที่เกิดที่เมืองแกลงให้ฟ้องที่ศาลเมืองระยองต่อไป “กระทรวงยุติธรรมจึงมีหนังสือที่ ๘๑/๒๔๗๐ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม รัตนโกสินทร์กก ๑๒๙ โปรดเกล้า ฯ ให้ยกเลิกศาลเมืองแกลงเสียบรรดาคดีความที่เกิดขึ้นที่เมืองแกลงจึงต้องนำมาฟ้องร้อง ณ ศาลเมืองระยองนับแต่นั้นเป็นต้นมา
ศาลจังหวัดระยอง เป็นศาลยุติธรรมและเป็นศาลชั้นต้นสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม มีเขตอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีที่เกิดขึ้นทุกอำเภอในจังหวัดระยอง มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีแพ่งและคดีอาญาทั้งปวงที่มิได้อยู่ในอำนาจศาลยุติธรรมอื่นในจังหวัดระยอง และมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดี ศาลแขวงซึ่งอยู่ในเขตอำนาจศาลด้วย
ศาลจังหวัดระยอง ตั้งอยู่ที่ ถนนตากสินมหาราช ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง มีอาคารที่ทำการ ๒ อาคาร อาคารด้านหน้าเป็นอาคารหลังเก่า ส่วนอาคารด้านหลังเป็นอาคารหลังใหม่ ประกอบด้วย ห้องพักผู้พิพากษาหัวหน้าศาล ๑ ห้อง ห้องพักผู้พิพากษา ๔ ห้อง มีห้องพิจารณาคดี ๑๒ ห้อง ห้องสืบพยานเด็ก ๑ ห้อง นอกจากนั้นได้จัดตั้งศูนย์นัดความ ศูนย์หน้าบัลลังก์ ศูนย์ติดตามพยาน ศูนย์ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท ศูนย์สมานฉันท์และสันติวิธี ส่วนอาคารบ้านพัก มีบ้านพักหัวหน้าศาลจำนวน ๑ หลัง และบ้านพักผู้พิพากษาจำนวน ๗ หลัง
ปัจจุบันศาลจังหวัดระยอง ได้พื้นที่ก่อสร้างที่ทำการอาคารแห่งใหม่ ซึ่งมีพื้นที่ติดต่ออาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค ๒ เนื้อที่ประมาณ ๑๐ ไร่ (พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติหนองสนม “ศูนย์เพาะชำกล้าไม้จังหวัดระยอง) ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยได้รับจัดสรรงบประมาณในปี ๒๕๕๕ จำนวน ๔๐๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สี่ร้อยสองล้านบาท) ส่วนอาคารที่พัก ได้รับการจัดสรรงบประมาณจำนวน ๔๘ ล้านบาท สถานที่ก่อสร้างอยู่บริเวณศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมการดำเนินการก่อสร้างเช่นกัน

สถานที่ติดต่อศาลจังหวัดระยอง
ที่อยู่ ศาลจังหวัดระยอง ถนนตากสินมหาราช ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000.
โทร.0 3861 7072 , 0 3861 2008
โทรสาร. 0 3861 3669
อีเมล์. rayc@coj.go.th
เว็บไซต์ : www.rayc.coj.go.th

แผนที่ศาลจังหวัดระยอง

ศาลจังหวัดระยอง

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ