สำนักงานอัยการจังหวัดระยอง

สำนักงานอัยการจังหวัดระยอง

หมวดหมู่: หน่วยงานราชการ, 31/10/2014, 14:13, ชม: 1,662 ครั้ง

สำนักงานอัยการจังหวัดระยอง

ประวัติความเป็นมาของสำนักงานอัยการจังหวัดระยอง

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พระปฐมบรมราชวงศ์จักรีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ผู้ทรงวางรากฐานระบบกฎหมาย และกระบวนยุติธรรมแก่ชาติไทย และทรงเคยปฏิบัติพระราชกรณียกิจอำนวยความยุติธรรมแก่ไพร่ฟ้าประชาชน ในยกกระบัตร เป็น อัยการ อัยการไทยได้ก่อตั้งขึ้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในระยะเริ่มแรกมีลักษณะคล้ายคลึงกับระบบอัยการในประเทศภาคพื้นยุโรป เช่น ฝรั่งเศส เยอรมัน ต่อมาได้เปลี่ยนไปใช้ตามระบอบอัยการอังกฤษ มีอัยการเป็นโจทก์ฟ้องผู้กระทำผิดต่อศาล จำเลยมีสิทธิสู้คดี โดยศาลวางตัวเป็นกลาง เป็นผู้ตัดสินคดี  เดิมเมื่อตั้งกระทรวงยุติธรรมในปี ร.ศ.110 ยังไม่มีกรมอัยการ คงมีแต่กรมรับฟ้องและรับเรื่องราว ทั้งแพ่งและอาญา ต่อมาวันที่ 1 เมษายน ร.ศ.112 หรือ พ.ศ.2436 จึงได้ตั้งกรมอัยการขึ้น เป็นกรมหนึ่งในกระทรวงยุติธรรม มีหลวงรัตนาญัปติ ต่อมาเป็น “ขุนหลวงพระยาไกรสี” เป็นอธิบดีคนแรก มีหน้าที่ราชการเป็นทนายหลวง ว่าความแผ่นดินในศาลทั้งปวง ณ สนามสถิตยุติธรรม และศาลกงสุลต่างประเทศ อัยการรุ่นแรกมี นายมี นายจัน นายโหมด นายสอน นายเขียว เป็นต้น ในการตั้งกรมอัยการครั้งแรกนี้ อัยการถือเป็นข้าราชการตุลาการ สามารถปรับเปลี่ยนหน้าที่กันได้ ดังเช่นเมื่อวันที่ 5 เมษายน ร.ศ.116 กระทรวงยุติธรรม ได้สั่งย้ายขุนหลวงพระยาไกรสี อธิบดีกรมอัยการ เป็นอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา ต่อมาย้ายพระยาเทพวิทูร (บุญช่วย วณิกกุล) อธิบดีกรมอัยการไปเป็นประธานศาลฎีกา พระยามานวราชเสวี จากอธิบดีผู้พิพากษาศาลคดีต่างประเทศมาเป็นอธิบดีกรมอัยการ ต่อมาเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2465 กรมอัยการได้โอนจากกระทรวงยุติธรรมมาสังกัดกระทรวงมหาดไทย จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2534 กรมอัยการจึงได้แยกออกจากกระทรวงมหาดไทย ไปเป็นหน่วยงานไม่สังกัดกระทรวง ทบวงใด อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของนายกรัฐมนตรีโดยตรง เปลี่ยนชื่อจากกรมอัยการเป็นสำนักงานอัยการสูงสุด ปัจจุบันสำนักงานอัยการสูงสุดไม่สังกัดกระทรวง ทบวง กรม แต่เป็นองค์กรอื่นตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
สำนักงานอัยการจังหวัดระยองเป็นสำนักงานอัยการในส่วนภูมิภาคสังกัดสำนักงานอัยการ ภาค 2 สำนักงานอัยการสูงสุด ตั้งขึ้นในปีพ.ศ.2499 โดยมี นายชวาล อภิรัตน์ เป็นอัยการจังหวัดระยองคนแรก อาคารสำนักงานอัยการจังหวัดระยองหลังใหม่ สร้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน ทำพิธีเปิดโดยศาสตราจารย์ คณิต ณ นคร เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2540สำนักงานอัยการจังหวัดระยอง

วิสัยทัศน์สำนักงานอัยการจังหวัดระยอง

“องค์กรอัยการเป็นสถาบันที่มีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปโดยเที่ยงธรรม และเป็นที่เชื่อมั่นของประชาชน”สำนักงานอัยการจังหวัดระยอง1

พันธกิจสำนักงานอัยการจังหวัดระยอง

1. เสริมสร้างการอำนวยความยุติธรรมทางอาญา การบังคับใช้กฎหมายในการอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนด้วยความเที่ยงธรรม

2. ธำรงรักษาและพัฒนาระบบและกลไกในการรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน

3. พัฒนางานด้านสิทธิมนุษยชนและการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนชาวไทย ทั้งในและนอกประเทศตามหลักกฎหมายสากล

4. สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางกฎหมายและทางอาญากับองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ

5. พัฒนากฎหมาย พัฒนางานวิจัย และพัฒนาการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ

6. ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรบุคคลทุกระดับ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีขีดสมรรถนะสูง โดยมีเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมสำหรับการบริหารองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบังคับใช้กฎหมายในการอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การรักษาและพิทักษ์ผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและการช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรและการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การวิจัยและพัฒนากฎหมาย

แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี สำนักงานอัยการสูงสุด พ.ศ. 2555 – 2558

นโยบายอัยการสูงสุดสำนักงานอัยการจังหวัดระยอง

1.พัฒนาการ อำนวยความยุติธรรมทางอาญา ทั้งการวินิจฉัยสั่งคดี และการดำเนินคดีชั้นศาลให้มีมาตรฐานความเป็นกลาง เที่ยงธรรม เป็นที่ยอมรับของสังคม และเป็นหน่วยงานหลักอันเป็นที่พึ่งสำคัญในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา พัฒนาการกำกับดูแลการสอบสวน และเพิ่มบทบาทของพนักงานอัยการในการสอบสวนคดีอาญา

2. พัฒนาการดำเนินคดีแพ่ง คดีปกครอง และการให้คำปรึกษาหารือกฎหมายให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็วทันต่อเวลา รวมตลอดถึงพัฒนาระบบการบังคับคดีรักษาผลประโยชน์ของรัฐให้บังเกิดประสิทธิผล อย่างเป็นรูปธรรม

3. ส่งเสริมงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนให้เป็นหลักในการ คุ้มครองสิทธิมนุษยชน การช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม และการคุ้มครองผู้บริโภค และเพิ่มบทบาทการต่อต้านการค้ามนุษย์ภายใต้พันธกรณีระหว่างประเทศโดยเน้นการ ทำงานเชิงรุก

4. พัฒนาบทบาทของสำนักงานอัยการสูงสุดในฐานะที่เป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญ

5. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลตามแนวทางการบริหารงานภาครัฐสมัยใหม่โดยยึด ประชาชนเป็นศูนย์กลางของการปฏิบัติงาน รับฟังความคิดเห็นของบุคลากรในองค์กรก่อนตัดสินใจในสิ่งที่มีผลกระทบต่อ องค์กรอย่างสำคัญ มีระบบประเมินผลที่ชัดเจนทุกระดับ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการบริหารงาน

6. พัฒนาศักยภาพการทำงานของพนักงานอัยการสู่ระดับสากล และสร้างคลังสมองให้เกิดการพัฒนาผู้ชำนาญการเฉพาะด้าน ทั้งนี้ โดยพัฒนาการทำงานของข้าราชการธุรการและบุคลากรอื่นของสำนักงานอัยการสูงสุด ควบคู่ไปด้วยกัน พร้อมทั้งจัดหาทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาการปฏิบัติราชการในทุกระดับชั้น

7. พัฒนางานวิจัย งานพัฒนากฎหมาย การยกร่างกฎหมาย และการชี้แจงร่างกฎหมายให้มีประสิทธิภาพอย่างมืออาชีพ

8. ยกระดับมาตรฐานสวัสดีการ คุณภาพชีวิตและครอบครัวของข้าราชการอัยการ ข้าราชการธุรการและบุคลากรอื่นของสำนักงานอัยการสูงสุดให้เหมาะสมกับตำแหน่ง ขององค์กรหลักในกระบวนการยุติธรรม

9. ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายทางสังคมตลอดจนประชาสัมพันธ์ภารกิจและผลงานของ สำนักงานอัยการสูงสุดให้สังคมรับทราบอย่างสม่ำเสมอ และต่อเนื่อง

สถานที่ติดต่อสำนักงานอัยการจังหวัดระยอง
ที่อยู่อัยการจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ 038-611048
โทรสาร 038-611048 ต่อ 28
อีเมล์ : rayong@ago.go.th
เว็บไซต์  : www.ray.ago.go.th

เฟสบุค สำนักงานอัยการจังหวัดระยอง จังหวัดระยอง

 

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ