สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง

หมวดหมู่: หน่วยงานราชการ, 31/10/2014, 14:21, ชม: 1,065 ครั้ง

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง

อำนาจหน้าที่
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มีภารกิจเกี่ยวกับการดำเนินงานสนองงานคณะสงฆ์และรัฐโดยการทำนุบำรุง ส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนา ให้การอุปถัมภ์ คุ้มครองและส่งเสริมพัฒนางานพระพุทธศาสนา ดูแล รักษา จัดการศาสนาสมบัติ พัฒนาพุทธมณฑลให้เป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนา รวมทั้งให้การสนับสนุนส่งเสริม พัฒนาบุคลากรทางศาสนา โดยมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(1) ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการคณะสงฆ์ กฎหมายว่าด้วยการกำหนดวิทยฐานะผู้สำเร็จวิชาการพระพุทธศาสนา รวมทั้งกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
(2) รับสนองงาน ประสานงาน และถวายการสนับสนุนกิจการและการบริหาร การปกครอง คณะสงฆ์
(3) เสนอแนวทางการกำหนดนโยบายและมาตรการในการคุ้มครองพระพุทธศาสนา
(4) ส่งเสริม ดูแล รักษา และทำนุบำรุงศาสนสถานและศาสนวัตถุทางพระพุทธศาสนา
(5) ดูแลรักษา และจัดการวัดร้างและศาสนสมบัติกลาง (6) พัฒนาพุทธมณฑลให้เป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนา
(7) ทำนุบำรุงพุทธศาสนศึกษา เพื่อพัฒนาความรู้คู่คุณธรรม
(8) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานหรือนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมายตราสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง

 

สถานที่ติดต่อสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง
ที่อยู่: 129 หมู่ 4 ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
โทรศัพท์: 0 3861 5360 – 1
แฟกซ์: 0 3861 5360
อีเมล: ryg@onab.go.th
facebook : สำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดระยอง 
website : ryg.onab.go.thสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ