สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: หน่วยงานราชการ, 31/10/2014, 15:47, ชม: 3,021 ครั้ง

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยองเดิมเช่าตึกอยู่โค้งระยองรามา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง หลังจากนั้น ได้รับอนุญาตให้ก่อตั้ง สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยองในปัจจุบัน จากกรมป่าไม้ ให้ใช้ที่ป่าสงวนแห่งชาติ “ป่าหนองสนม” ตามแบบ ปส. 19 ฉบับที่ 36/2537 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2537 ด้วยเนื้อที่ 3 ไร่ 1 งาน 67 ตารางวา ตามหลักฐานที่ปรากฏและคำบอกกล่าวของเจ้าหน้าที่ที่ยังปฏิบัติงานอยู่จนถึงปัจจุบัน อาคารสำนักงานปัจุบัน เลขที่ 37 หมู่ 3 ถนนกรอกยายชา ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000

วิสัยทัศน์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง
ปศุสัตว์ปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัย ใส่ใจเกษตรกรสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง

พันธกิจสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง

1. ให้บริการควบคุมและป้องกันโรคระบาดสัตว์ที่ได้มาตรฐาน

2. พัฒนาการผลิตปศุสัตว์ให้มีความปลอดภัยได้มาตรฐาน

3. ส่งเสริมการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการปศุสัตว์

4. กำกับ ดูแลให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

5. พัฒนาระบบราชการและเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า

ประเด็นยุทธศาสตร์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง
1. การควบคุมและป้องกันโรคระบาดสัตว์
2. ส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพการผลิตปศุสัตว์ให้ปลอดภัยและได้มาตรฐาน
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างและพัฒนาเครือข่ายด้านปศุสัตว์ให้เข้มแข็ง
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มสมรรถนะบุคลากร

สถานที่ติดต่อสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง
ที่อยู่ เลขที่ 37 หมู่ 3 ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
หรือ ตู้ ปณ.41 ปณจ.ระยอง 21000
tel 0-3868-6644
fax 0-3868-6859 ต่อ 15
mail e-mail: pvlo_ray@dld.go.th
website : pvlo-ray.dld.go.th

เบอร์โทรศัพท์
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง 0-3868-6644, 0-3868-6859 ต่อ 0, 11, 12
ฝ่ายบริหารทั่วไป 0-3868-6644,0-3868-6859 ต่อ11- 12
กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 0-3868-6644,0-3868-6859 ต่อ14
กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 0-3868-6644, 0-3868-6859 ต่อ13
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์ 0-3868-6644,0-3868-6859 ต่อ17
กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ 0-3868-6644, 0-3868-6859 ต่อ17

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ