สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: หน่วยงานราชการ, 01/11/2014, 1:05, ชม: 960 ครั้ง

สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

ประวัติสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2534 อนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดตั้งสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด โดยให้มีการทดลองจัดตั้งใน 4 จังหวัด ที่มีสำนักงานเกษตรและสหกรณ์ภาคตั้งอยู่ก่อน คือ จังหวัดเชียงใหม่ ขอนแก่น ชัยนาท และสงขลาต่อมาในปี 2537 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ สำนัก ก.พ. ได้ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดทั้ง 4 แห่ง ผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับที่น่าพอใจ คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2537 เห็นชอบให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดตั้งสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเป็นการถาวรได้ โดยให้รวมงานด้านการปฏิบัติการของหน่วยงานในสังกัดจังหวัดเข้ามาอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดภายใน 3 ปีดังนั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้จัดตั้งสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขึ้นเป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาค สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.2538 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่มที่ 112 ตอนที่ 6ก ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2538สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง

สถานที่ติดต่อสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านค่าย 
ที่อยู่ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านค่าย เลขที่ 15 หมู่ 2 ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
โทร. 038-641015
E-mail : ry_bankhai@doae.go.th
เว็ปไซต์ : bankhai.rayong.doae.go.th

 

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ