สำนักงานเกษตรอำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

สำนักงานเกษตรอำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: หน่วยงานราชการ, 01/11/2014, 1:09, ชม: 1,094 ครั้ง

สำนักงานเกษตรอำเภอปลวกแดง

ประวัติสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2534 อนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดตั้งสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด โดยให้มีการทดลองจัดตั้งใน 4 จังหวัด ที่มีสำนักงานเกษตรและสหกรณ์ภาคตั้งอยู่ก่อน คือ จังหวัดเชียงใหม่ ขอนแก่น ชัยนาท และสงขลา ต่อมาในปี 2537 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ สำนัก ก.พ. ได้ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดทั้ง 4 แห่ง ผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับที่น่าพอใจ คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2537 เห็นชอบให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดตั้งสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเป็นการถาวรได้ โดยให้รวมงานด้านการปฏิบัติการของหน่วยงานในสังกัดจังหวัดเข้ามาอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดภายใน 3 ปี ดังนั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้จัดตั้งสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขึ้นเป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาค สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.2538 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่มที่ 112 ตอนที่ 6ก ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2538สำนักงานเกษตรอำเภอปลวกแดง

สถานติดต่อสำนักงานเกษตรอำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
ที่ตั้ง : สำนักงานเกษตรอำเภอปลวกแดง ถนนเทศบาล ๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ๒๑๑๔๐
โทร. ๐ ๓๘๖๕ ๙๐๗๒
โทรสาร ๐ ๓๘๖๕ ๙๔๔๐
e-mail : ry_pluakdaeng@doae.go.th
e-mail : nong1961.2475@Gmail.com
เว็บไซต์  : pluakdaeng.rayong.doae.go.th

 

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ