สำนักงานเกษตรอำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง

สำนักงานเกษตรอำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: หน่วยงานราชการ, 01/11/2014, 1:22, ชม: 1,075 ครั้ง

สำนักงานเกษตรอำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง

ประวัติสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2534 อนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดตั้งสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด โดยให้มีการทดลองจัดตั้งใน 4 จังหวัด ที่มีสำนักงานเกษตรและสหกรณ์ภาคตั้งอยู่ก่อน คือ จังหวัดเชียงใหม่ ขอนแก่น ชัยนาท และสงขลา
ต่อมาในปี 2537 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ สำนัก ก.พ. ได้ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดทั้ง 4 แห่ง ผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับที่น่าพอใจ คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2537 เห็นชอบให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดตั้งสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเป็นการถาวรได้ โดยให้รวมงานด้านการปฏิบัติการของหน่วยงานในสังกัดจังหวัดเข้ามาอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดภายใน 3 ปี
ดังนั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้จัดตั้งสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขึ้นเป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาค สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.2538 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่มที่ 112 ตอนที่ 6ก ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2538สำนักงานเกษตรอำเภอปลวกแดง

สถานที่ติดต่อสำนักงานเกษตรอำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง
ที่อยู่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาชะเมา หมู่ 1 ตำบลห้วยทับมอญ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง
โทรศัพท์ 03-8666-179
โทรสาร 03-8666-208
E-mail : khaochamao.rayong.doae.go.th

 

เว็บไซต์ khaochamao.rayong.doae.go.th

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ