ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดระยอง

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดระยอง

หมวดหมู่: หน่วยงานราชการ, 01/11/2014, 1:32, ชม: 4,567 ครั้ง

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดระยอง

เกี่ยวกับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดระยอง

ประวัติจากอดีตถึงปัจจุบัน

พ.ศ. 2475 เริ่มร่างพระราชบัญญัติ ที่เกี่ยวข้องกับด้านแรงงาน ว่าด้วยเรื่องการบริการจัดหางานของรัฐและเอกชน ในสมัยที่ยังเป็นหน่วยงาน สังกัดกระทรวงมหาดไทย รัฐบาลสมัย ต่อๆ มาได้พยายามปรับปรุง เปลี่ยนแปลงพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านแรงงาน ให้ทันยุคทันเหตุการณ์ อยู่เสมอมา กล่าวคือ มีการโอนแผนกจัดหางาน ไปสังกัด กรมพาณิชย์ กระทรวงเศรษฐการ ด้วยเหตุผลว่า เป็นหน่วย งานที่เกี่ยวข้องด้าน เศรษฐกิจ

พ.ศ. 2484 เป็นยุคที่รัฐบาลให้ความสำคัญในเรื่องการสงเคราะห์ ประชาชนให้มี อาชีพ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีจึงโอนงานมาสังกัดกรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงมหาดไทย

พ.ศ. 2496 -2505 มีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงหน่วยงานเพื่อดำเนินการด้านแรงงานเรื่อยมา และเริ่มให้ความสำคัญด้านการฝึกอาชีพ โดยระยะ แรกเป็นแผนกอาชีวศึกษา จนกระทั่งเป็น ศูนย์ฝึกอาชีพ สังกัดกองแรงงาน และสังกัดส่วนแรงงานในที่สุด แต่ยังคงอยู่กับกรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงมหาดไทย

พ.ศ. 2508 มีการยกฐานะส่วนแรงงานขึ้นเป็นกรมแรงงาน สังกัดกระทรวงมหาดไทย ประกอบด้วยภารกิจหลักทางด้านการจัดหางาน การคุ้มครองแรงงานและแรงงานสัมพันธ์ รวมทั้งการฝึกอาชีพ

พ.ศ. 2511 มีการจัดตั้ง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติ ขึ้นโดยให้ปฏิบัติควบคู่ไปกับกองพัฒนาอาชีพ

พ.ศ. 2516 ได้มี พระราชกฤษฎีกาฯ เปลี่ยนกองพัฒนาอาชีพเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน (ตัดคำว่า”แห่งชาติ” ออก)

พ.ศ. 2517-2534 ได้มีการขยายการจัดตั้งสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานขึ้นในภูมิภาคอีก 8 แห่งคือ ที่จังหวัดราชบุรี ชลบุรี ลำปาง ขอนแก่น สงขลา นครสวรรค์ อุบลราชธานี และสุราษฎร์ธานี และยังได้มี การจัดตั้งศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดขึ้นด้วยอีก 2 แห่ง คือ ที่จังหวัดปัตตานี และชัยภูมิ เพื่อขยายบริการ การฝึกอาชีพให้เข้าถึงประชาชนในระดับพื้นที่มากขึ้นศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดระยอง2

พ.ศ. 2535 คณะรัฐมนตรีมีมติยุบส่วนราชการ กรมแรงงาน พร้อมกับมีการจัดตั้งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ขึ้น สังกัดกระทรวงงมหาดไทย

พ.ศ. 2536 รัฐบาลได้จัดตั้งกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมขึ้น โดยโอนกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงมหาดไทย ไปสังกัด กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม และในเวลาเดียวกันได้มีการจัดตั้งกรมการจัด หางานขึ้น จึงได้โอนงานในสังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่เกี่ยวกับการจัดหางานทั้งในและต่างประเทศ งานควบคุมคนงานที่เป็นต่างด้าวไปสังกัดกรมการจัดหางาน

พ.ศ. 2545 รัฐบาลได้มีการปฏิรูประบบบริหารราชการใหม่ โดยปรับโครงสร้างกระทรวง ทบวง กรม ทั้งหมดตามบทบาท ภารกิจ ซึ่งทำให้มี กระทรวงเพิ่มขึ้น กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมถูกแยกออกเป็น 2 กระทรวง คือ กระทรวงแรงงาน และ กระทรวงพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์ โดยที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สังกัดกระทรวงแรงงาน และรับผิดชอบภารกิจเฉพาะด้านพัฒนาฝีมือแรง งาน ของประเทศ เช่นเดิม
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดระยอง เปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2536 โดยใช้อาคารพาณิชย์ เลขที่ 61/1 ถนนจันทอุดม ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง เป็นสถานที่ดำเนินการ ซึ่งตั้งรวมอยู่กับสำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง ต่อมาได้ย้ายที่ทำการซึ่งเป็นที่ตั้งปัจจุบัน ณ ที่ตั้งเลขที่ 22 ถนน ไอ-1 ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง บนเนื้อที่ทั้งหมด 21 ไร่ 1 งาน 40 ตารางวา

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดระยอง เปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2536 โดยใช้อาคารพาณิชย์ เลขที่ 61/1 ถนนจันทอุดม ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง เป็นสถานที่ดำเนินการ ซึ่งตั้งรวมอยู่กับสำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง ต่อมาได้ย้ายที่ทำการซึ่งเป็นที่ตั้งปัจจุบัน ณ ที่ตั้งเลขที่ 22 ถนน ไอ-1 ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง บนเนื้อที่ทั้งหมด 21 ไร่ 1 งาน 40 ตารางวาศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดระยอง

สถานที่ติดต่อศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดระยอง
ที่อยู่ 22 ถ. ไอ หนึ่ง ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
พิกัด GPS 12.7198606,101.1382071 ประเทศไทย
เบอร์โทร : 0 3868 3951 ถึง 3
แฟ๊กซ์ : 0 3868 3199
เว็บไซต์ rayongskillcenter.go.th

แผนที่ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดระยอง

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดระยอง map

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ