สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระยอง

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระยอง

หมวดหมู่: หน่วยงานราชการ, 01/11/2014, 1:38, ชม: 1,095 ครั้ง

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระยอง

ประวัติสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระยอง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระยอง ได้จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2527 โดยเช่าอาคารที่ทำการชั่วคราว ต่อมาได้รับงบประมาณเพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานและบ้านพัก บริเวณพื้นที่ป่าหนองสนม ที่ได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ และเปิดเป็นที่ทำการตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2542 ที่ทำการปัจจุบันคือ อาคารสำนักงาน เลขที่ 68/13 หมู่ที่ 4 ถนนกรอกยายชา ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระยอง

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระยอง มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. งานบริหารทั่วไป
– มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารสำนักงาน โดยใช้ระบบ Back office เช่น โปรแกรมระบบสารบรรณ โปรแกรมระบบวันลา เป็นงานระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (GFMIS) ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ และการบริหารพัสดุ

2. ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
-เป็นการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินและเพื่อแสดงผลการวิเคราะห์ และข้อสังเกตจากการตรวจสอบบัญชีให้เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงการบริหารงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีประสิทธิภาพ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดระยอง
3. ส่งเสริมให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีการบริหารจัดการที่ดี
-พัฒนาความรู้ด้านบริหารจัดการทางการเงินการบัญชีแก่บุคลากรของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรโดยจัดชั้นคุณภาพการควบคุมภายในของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเพื่อเสริมสร้างให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และพัฒนาระบบการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ เพื่อเสริมสร้างธรรมภิบาลด้านการเงินการบัญชีในระบบสหกรณ์

4. พัฒนาและเผยแพร่เทคโนโลยีสารสนเทศทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
-โดยพัฒนาเร่งรัดการให้บริการด้านโปรแกรมระบบบัญชีแก่สหกรณ์ที่มีความพร้อมใช้โปรแกรมระบบบัญชีที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

5. ส่งเสริมความรู้ด้านการจัดทำบัญชีแก่สหกรณ์ กลุ่มอาชีพ วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มเป้าหมาย ตามโครงการพระราชดำริ
โดยการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ การเงินและการบัญชีทำหน้าที่ให้ความรู้ความเข้าใจ ด้านการบัญชีแก่กลุ่มผู้ผลิตและวิสาหกิจชุมชน เพื่อให้สามารถจัดทำบัญชีได้อย่างถูกต้องเรียบร้อยเป็นปัจจุบัน

6. งานชำระบัญชี
-ตรวจสอบบัญชีของผู้ชำระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่เลิก

7. งานเสริมสร้างความเข้มแข็ง
-ให้ความรู้ด้านการเงินการบัญชีแก่เกษตรกรรายบุคคลตามโครงการเสริมสร้างภูมิปัญญาทางบัญชีแก่เกษตรกรไทยสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระยอง1

สถานที่ติดต่อสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระยอง
ที่อยู่ เลขที่ 68/13 หมู่ที่ 4 ถนนกรอกยายชา ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ : 0 3896 6840 ,
โทรสาร : 0 3868 6639
E-mail address : cadry@cad.go.th
Website : rayong.cad.go.th

แผนที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระยอง

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระยอง map

 

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ