สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง

หมวดหมู่: หน่วยงานราชการ, 01/11/2014, 2:09, ชม: 2,839 ครั้ง

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง

วิสัยทัศน์สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
“เป็นองค์กรหลักของจังหวัด มุ่งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในการประกอบกิจการ และพัฒนา อุตสาหกรรมไปสู่เมืองอุตสาหกรรมสีเขียว”

พันธกิจสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
สร้างโอกาสและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนและประกอบกิจการ
ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการอุตสาหกรรม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็งสามารถแข่งขันได้ในภูมิภาค
กำกับดูแลการประกอบอุตสาหกรรมให้เป็นไปตามกฎหมาย สนับสนุนใช้หลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ และมีการพัฒนาไปสู่อุตสาหกรรมสีเขียวอย่างมีสมดุลและยั่งยืน
ส่งเสริมให้มีการพัฒนาบุคลากร และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ยุทธศาสตร์สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
ประเด็นยุทธศาสตร์
พัฒนาภาคอุตสาหกรรมการผลิตให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
เสริมสร้างธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ และการพัฒนาไปสู่อุตสาหกรรมสีเขียว
พัฒนาบุคลากร และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยองlogo

สถานที่ติดต่อสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
ที่ตั้ง เลขที่ 140/20 หมู่ที่ 2 ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000
โทรศัพท์ 0-3880-8177
โทรสาร 0-3880-8178, 0-3861-3649
E-Mail : moi_rayong@industry.go.th
website : www.industry.go.thสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ