สำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง สาขาบ้านค่าย

สำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง สาขาบ้านค่าย

หมวดหมู่: หน่วยงานราชการ, 01/11/2014, 2:22, ชม: 1,371 ครั้ง

สำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง สาขาบ้านค่าย

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า โปรดกระหม่อม ให้กระทรวงเกษตราธิการจัดการ ออกโฉนดที่ดินครั้งแรกที่เมืองกรุงเก่า (ปัจจุบันคือจังหวัดพระนครศรีอยุธยา) โดยโฉนดที่ดินฉบับแรกออกเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2444 (รัตนโกสินทร์ศก 120) และได้มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้สถาปนากรมที่ดินขึ้นเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2444
(รัตนโกสินทร..ศก 120) ได้มีการย้ายสังกัดและเรียกชื่อต่างๆ กัน ดังนี้

ชื่อ กรมทะเบียนที่ดิน สังกัด กระทรวงเกษตราธิการ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2444
ชื่อ กรมที่ดิน สังกัด กระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2475
ชื่อ กรมที่ดินและโลหะกิจ สังกัด กระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2475
ชื่อ กรมที่ดินและโลหะกิจ สังกัด กระทรวงเศรษฐการ เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2476
ชื่อ กรมที่ดินและโลหะกิจ สังกัด กระทรวงเกษตราธิการ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2478
ชื่อ กรมที่ดิน สังกัด กระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2484สำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง

…….(ก่อน ปี 2483 เดือนตามปฏิทิน นับวันที่ 1 เมษายน ในปีนั้นเป็นวันขึ้นปีใหม่นับวันที่ 31 มีนาคม เป็นวันสิ้นปี และหลังปี 2483 เดือน ตามปฏิทินนับวันที่ 1 มกราคม เป็นวันปีใหม่ นับวันที่ 31 ธันวาคม เป็นวันสิ้นปี)

สถานที่ติดต่อ สำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง สาขาบ้านค่าย
ถนนสายบ้านบึง- บ้านค่าย ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง (21120)
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร. 0-3864-1499
หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-3864-1007
หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-3864-1007
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-3864-1007
website : www.dol.go.th

 

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ