สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาระยอง

สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาระยอง

หมวดหมู่: หน่วยงานราชการ, 01/11/2014, 2:32, ชม: 1,982 ครั้ง

สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาระยอง

อำนาจหน้าที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาระยอง
1. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ำไทย กฎหมายว่าด้วยเรือไทย กฎหมายว่าด้วยการป้องกันเรือโดนกัน กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมายในเขตที่อธิบดีกำหนด
2. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

เขตพื้นที่ความรับผิดชอบสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาระยอง
มีพื้นที่รับผิดชอบ 3 จังหวัด คือจังหวัดแพร่ น่าน และอุตรดิตถ์

หน้าที่หลักในการให้บริการประชาชน ได้แก่
การอนุญาตให้ทำการขุดลอกร่องน้ำ การอนุญาตให้กระทำสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ ตรวจความปลอดภัยในการขนส่งทางน้ำ การขอจดทะเบียนเรือใหม่ การขอต่อใบอนุญาตใช้เรือ การขอเปลี่ยนแปลงรายการเรือ การขอมีหนังสือคนประจำเรือ การชี้แนวเขต การออกประกาศนียบัตรฝ่ายช่างกลและการออกประกาศนียบัตรฝ่ายเดินเรือ เป็นต้นสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค

สถานที่ติดต่อสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาระยอง
ที่อยู่ 7/1 ถ.เมืองใหม่-มาบตาพุด สาย 7 ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง 21150
โทรศัพท์ 038 687454-9
โทรสาร 038 687457
E-mail : rayong@md.go.th
website : www.md.go.th

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ