ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง

ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง

หมวดหมู่: หน่วยงานราชการ, 01/11/2014, 20:52, ชม: 2,209 ครั้ง

ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง

ประวัติตำรวจภูธรจังหวัดระยอง
ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง ตั้งอยู่ถนนตากสินมหาราช ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
· เดิมสถานที่ทำการเป็นแบบเรือนทรงปั้นหยาชั้นเดี่ยวใต้ถุนสูงมีมุขหน้าก่อนสร้างตามแบบ ตร.เมื่อปีงบประมาณ 2498 ด้วยจำนวนเงิน 15,890 บาท เสร็จสิ้นเมื่อ 27 กันยายน 2498 ต่อมากรมตำรวจได้อนุมัติงบประมาณ จำนวน 550,000.-บาท ให้ก่อสร้างที่ทำการใหม่ตามแบบที่กองพลาธิการ กรมตำรวจ กำหนด (แบบ ตร.เลขที่ 2849/15) เป็นอาคารคอนกรีต 2 ชั้น ใช้งบประมาณปี 2517 และเสร็จสิ้นเมื่อ 25 เมษายน 2518 และใช้เป็นที่ทำการมาจนถึงปัจจุบัน
ในด้านการปกครอง
· พ.ศ.2577 – พ.ศ.2532 หัวหน้าตำรวจภูธรจังหวัดระยอง ดำรงตำแหน่ง ผู้กำกับการ
· พ.ศ.2432 – พ.ศ.2538 หัวหน้าตำรวจภูธรจังหวัดระยอง ดำรงตำแหน่ง รองผู้บังคับการ (เนื่องจากกรมตำรวจได้มีการปรับโครงสร้าง ได้รับการยกฐานะ)
· พ.ศ.2538 – ปัจจุบัน หัวหน้าตำรวจภูธรจังหวัดระยอง ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการ (มีการปรับโครงสร้างขึ้นอีกครั้งในกรมตำรวจ)
ซึ่งปัจจุบันมี พล.ต.ต.ชุมพล ฉันทะจำรัสศิลป์ ผบก.ภ.จว.ระยองตำรวจภูธรจังหวัดระยอง

วิสัยทัศน์ (Vision)
ตำรวจภูธรจังหวัดระยองเป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่ประชาชนให้ความไว้วางใจ เชื่อมั่น ศรัทธา และบริการประชาชน

พันธกิจ (Mission)
1. ถวายความปลอดภัยองค์พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์
2. ให้บริการที่ดีโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง และชุมชนเป็นฐาน
3. ป้องกันและควบคุมอาชญากรรมโดยส่งเสริมให้ประชาชน ชุมชน และท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
4. อำนวยความยุติธรรมโดยยึดหลักนิติธรรม
5. รักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของชาติด้วยการบริหารจัดการที่ดี

 

สถานที่ติดต่อตำรวจภูธรจังหวัดระยอง
ที่อยู่ 44/11 ถนนตากสินมหาราช ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000
โทร 038-611200,616749,616750
E – Mail Address : rayong@police.p2.go.th , rayong@police.go.th
website : www.rayong.police.go.th
facebook : ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ