สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง จังหวัดระยอง

สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: หน่วยงานราชการ, 01/11/2014, 21:03, ชม: 6,752 ครั้ง

สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง จังหวัดระยอง

สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง จังหวัดระยอง สังกัดสำนักคุ้มครองสวัสดิภาพหญิงและเด็ก กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เดิมชื่อ “สถานเยาวชนห้วยโป่ง” สังกัดกองสงเคราะห์เด็ก และบุคคลวัยรุ่น กรมประชาสงเคราะห์ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๑ ตามพระราชบัญญัติจัดการฝึกอบรมเด็กบางจำพวก(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๐๑ โดยรับโอนจากกรมราชทัณฑ์ มาดำเนินการแก้ไขปัญหาเด็กชาย ตามหลักและวิธีการตามกระบวนการสังคมสงเคราะห์ ต่อมาเมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๒๖ ได้มีประกาศในราชกิจจานุเบกษา จัดตั้งเป็น สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก ภาคตะวันออก สังกัดกองคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก กรมประชาสงเคราะห์ ตามประกาศคณะปฏิวัติ (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๑๕ และในเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๗ เปิดแผนกเด็กหญิงขึ้นอีกแผนกหนึ่ง ปัจจุบันเปลี่ยนเป็น สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง จังหวัดระยอง โดยยึดถือพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานสถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง จังหวัดระยอง

สถานที่ติดต่อสถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยองจังหวัดระยอง
ที่อยู่ 318 ถนนสุขุมวิท ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
โทร 038-684102 (กองอำนวยการ)
โทร 038-682182 (ฝ่ายสวัสดิการสังคมชาย)
โทร 038-684639 (ฝ่ายสวัสดิการสังคมหญิง)
(โทรสาร) 038-685647
website : 61.19.255.77

แผนที่สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง จังหวัดระยอง

แผนที่สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง จังหวัดระยอง

 

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ