สถานีพัฒนาที่ดินระยอง

สถานีพัฒนาที่ดินระยอง

หมวดหมู่: หน่วยงานราชการ, 01/11/2014, 22:01, ชม: 3,633 ครั้ง

สถานีพัฒนาที่ดินระยอง

ประวัติ สถานีพัฒนาที่ดินระยอง
สถานีพัฒนาที่ดินระยอง พื้นที่เดิมนี้เป็นของนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง เริ่มบุกเบิกเมื่อปี พ.ศ.2509 โดยเป็นศูนย์อนุรักษ์ดินและน้ำ ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น “สถานีพัฒนาที่ดินระยอง” สังกัดสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้งอยู่ที่ 143 หมู่ที่ 1 ต.นิคมพัฒนา กิ่งอ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง ห่างจากเมืองระยองประมาณ 27 กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งหมด 500ไร่ 1 งาน 99 ตารางวา

วิสัยทัศน์สถานีพัฒนาที่ดินระยอง
เป็นหน่วยงานที่มีความรู้ ความชำนาญในด้านการพัฒนาที่ดิน พร้อมให้บริการด้านการสาธิต ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ดิน เผยแพร่ความรู้เพื่อการพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืนสถานีพัฒนาที่ดินระยอง

อำนาจหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินระยอง
สถานีพัฒนาที่ดินระยอง มีหน้าที่ปฏิบัติการในด้านการพัฒนาที่ดิน การสาธิตการฝึกอบรมผู้นำเกษตรกรและการเผยแพร่กิจกรรมของ
งานพัฒนาที่ดินในเขตพื้นที่จังหวัดระยอง พร้อมกับควบคุมการปฏิบัติงานพัฒนาที่ดินต่าง ๆ มีพื้นที่
รับผิดชอบ 8 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองระยอง อำเภอแกลง อำเภอบ้านฉาง อำเภอบ้านค่าย อำเภอวังจันทร์
อำเภอปลวกแดง อำเภอเขาชะเมา อำเภอนิคมพัฒนาสถานีพัฒนาที่ดินระยอง

ภารกิจหลักสถานีพัฒนาที่ดินระยอง
1. การอนุรักษ์ดินและน้ำ
2. การปรับปรุงบำรุงดิน
4. การทำแปลงสาธิตจุดเรียนรู้ด้านการพัฒนาท
3. การขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ ดิน
5. การพัฒนาหมอดินอาสา
6. การพัฒนาแหล่งน้ำ
7. การจัดทำฐานข้อมูลด้านทรัพยากรดิน โดยใช้ ระบบ GIS

สถานที่ติดต่อสถานีพัฒนาที่ดินระยอง
ที่อยู่ 143 หมู่ 1 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180
โทร 038-636364
แฟกซ์ 038-636365
email : Ryg07@ldd.go.th
website : r02.ldd.go.th

แผนที่แสดงที่ตั้งศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดิน

แผนที่แสดงที่ตั้งศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดิน

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ