ด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดระยอง

ด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดระยอง

หมวดหมู่: หน่วยงานราชการ, 02/11/2014, 13:48, ชม: 3,294 ครั้ง

ด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดระยอง

ประวัติด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดระยอง
เดิมตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดระยอง มีฐานะเป็นตรวจคนเข้าเมืองอำเภอระยองตั้งแต่ปี พ.ศ. 2473 ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2521 ถึง พ.ศ. 2533 ได้ยกฐานะเป็นตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดระยอง ตั้งอยู่ เลขที่ 188 ถนนตากสินฯ ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง จนกระทั่งได้มีการ เปลี่ยน แปลงโครงสร้าง ของกรมตำรวจ กองตรวจคนเข้าเมือง ได้รับการยกระดับขึ้นเป็นสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เมื่อ วันที่ 23 มกราคม 2537 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดระยอง จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น “ด่านตรวจคนเข้าเมืองมาบตาพุด”
ปี พ.ศ. 2552 สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองมีการเปลี่ยนแปลงปรับโครงสร้างเมื่อกันยายน 2552 ด่านตรวจคนเข้าเมืองมาบตาพุด จึงเปลี่ยนเป็น “ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดระยอง” อยู่ในสังกัดกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 3 ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 5 ถนนสายที่ 7 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง บนพี้นที่ของการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

วิสัยทัศน์ ด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดระยอง
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่อาเซียน TO BE LEARNING ORGANIZATION : READY FOR ASEAN
คือ องค์กรที่มีลักษณะในการสร้าง แสวงหา และถ่ายทอดความรู้ และมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอันเป็นผลมาจากความรู้ใหม่อย่างถ่องแท้ มีการผสมผสานความรู้เดิมจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่งเมื่อคนรุ่นใหม่รับความรู้มาก็จะพัฒนาต่อยอดต่อไป ด้วยเหตุนี้หากจะก้าวไปสู่ความเป็นผู้นำในกลุ่มอาเซียนจำเป็นจะต้องสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นเป็นฐานรองรับการพัฒนาและการเจิรญเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต
ดังนั้น ความรู้ในความหมายนี้ จึงหมายถึงปัญญา อันเป็นความหมายที่กว้างการใดที่กระทำด้วยปัญญาจึงเป็นการกระทำที่ชอบและนำไปสู่ผลที่ชอบ นั้นคือความสงบ ผาสุกของสังคมและการเข้าใจในสิ่งต่างๆด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดระยอง

พันธกิจด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดระยอง
1. ตรวจคัดกรองบุคคลและยานพาหนะทุกประเภทที่ผ่านเข้า-ออก ราชอาณาจักร
2. บริการคนเข้าเมืองตามนโยบายของรัฐด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว การค้า การลงทุน และการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
3. ตรวจสอบและดูแลคนเข้าเมืองที่พักอาศัย อยู่ในราชอาณาจักร
4. ป้องกันปราบปรามการกระทำผิดของคนเข้าเมือง รวมทั้งอาชญากรรมข้ามชาติในรูปแบบต่าง ๆตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดระยอง

ยุทธศาสตร์ด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดระยอง
ความมั่นคงของชาติ คือ เป้าหมายสูงสุด บริการด้วยใจ ก้าวสู่มาตรฐานสากล

สถานที่ติดต่อด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดระยอง
ที่อยู่ เลขที่ 5 หมู่ 5 ซอยสุขุมวิท 20 ถนนสุขุมวิท ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
(ที่ตั้งของสถานที่ราชการใกล้เคียง คือ เทศบาลเมืองมาบตาพุด)
โทรศัพท์ 038-684544, 038-684695
โทรสาร 038-684544
Website: www.rayong-immigration.go.th
Email: rayongimm@hotmail.com

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ