สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง

หมวดหมู่: หน่วยงานราชการ, 02/11/2014, 14:00, ชม: 511 ครั้ง

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง

กลุ่มงานส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ มีอำนาจหน้าที่ดังนี้
1. จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านการกีฬาและนันทนาการของจังหวัดและ/หรือกลุ่มจังหวัดรวมทั้งติดตามและประเมินผลด้านการกีฬา และนันทนาการในระดับจังหวัดและ/หรือกลุ่มจังหวัด
2. ดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกัน และแก้ไขปัญหาด้านการกีฬาและนันทนาการในเขตพื้นที่จังหวัดและ/หรือกลุ่มจังหวัด โดยประสานหรือร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
3. ประสาน ส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมการกีฬาและนันทนาการในเขตพื้นที่จังหวัดและ/หรือกลุ่มจังหวัด
4. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย สำรวจ เก็บรวบรวมข้อมูล และจัดทำสถิติเกี่ยวกับการกีฬาและนันทนาการตลอดจนการติดตาม รายงานสถานการณ์ด้านการกีฬาและนันทนาการจังหวัดและ/หรือกลุ่มจังหวัด
5.ควบคุม กำกับ ดูแลด้านการกีฬาและนันทนาการในเขตพื้นที่จังหวัดและ/หรือกลุ่มจังหวัดให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อตกลง และมาตรฐานที่กำหนด
6.ส่งเสริม สนับสนุน และให้คำปรึกษา แนะนำแก่องค์กร เครือข่าย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ และการมีส่วนร่วมด้านการกีฬาและนันทนาการในเขตพื้นที่จังหวัดและ/หรือกลุ่มจังหวัด
7.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง

แผนยุทธศาสตร์พัฒนาการกีฬา article
วิสัยทัศน์ (Vision)
“ประชาชนทุกกลุ่มมีวัฒนธรรมการเล่นกีฬาและออกกำลังกายเป็นวิถีชีวิต เพื่อพัฒนาศักยภาพให้ได้มาตรฐานสู่ความเป็นเลิศ และอาชีพ”

พันธกิจ (Mission)
1.ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมกีฬาทุกระดับให้เข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มทำให้มีน้ำใจเป็นนักกีฬานำสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี
2. พัฒนานักกีฬาและบุคลากรกีฬาให้มีความสามารถโดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬามาประยุกต์ใช้ทุกระดับ
3. พัฒนากีฬาที่ได้รับความนิยมให้เป็นกีฬาอาชีพที่ได้มาตรฐาน มีบริหารจัดการองค์กรเครือข่ายกีฬาอย่างเป็นระบบและมีธรรมาภิบาล

วัตถุประสงค์ (Objective)
1. ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ออกกำลังกายและเล่นกีฬาอย่างต่อเนื่อง
2. พัฒนานักกีฬาและบุคลากรกีฬาโดยนำวิทยาศาสตร์การกีฬามาประยุกต์ใช้
3. พัฒนากีฬาที่ได้รับความนิยมและมีศักยภาพให้เป็นกีฬาอาชีพ
4. พัฒนาองค์กรเครือข่ายกีฬาทุกระดับให้มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมายการพัฒนาการกีฬาจังหวัด (Goals)
1. เด็กเยาวชน และประชาชน ร้อยละ 80 เข้าร่วมกิจกรรมทางการกีฬา
2. มีสนามกีฬาระดับอำเภอ ที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มมากขึ้น
3. มีการสร้างพัฒนาลานกีฬา สนามกีฬาระดับชุมชน หมู่บ้าน และตำบล ให้ครอบคลุม
4. มีศูนย์อุปกรณ์กีฬาระดับอำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน ครอบคลุมทุกพื้นที่
5. มีนักกีฬาและบุคลากรทางการกีฬาที่ได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้น
6. มีศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาพร้อม เครื่องมือ อุปกรณ์ และบุคลากรของจังหวัด
7. มีองค์กรกีฬาและองค์กรเครือข่ายกีฬาครอบคลุมทุกพื้นที่และมีเอกภาพ ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
8. มีศูนย์ข้อมูลสารสนเทศทางการกีฬาและการประชาสัมพันธ์ทางการกีฬาของท้องถิ่น
9. มีการพัฒนากองทุนทางการกีฬาและสวัสดิการแก่นัก กีฬาและบุคลากรทางการกีฬาเพิ่มขึ้น
10. มีการติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบในทุกระดับ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการกีฬาจังหวัด (Strategies)
1. การพัฒนาการกีฬาขั้นพื้นฐาน
2. การพัฒนาการกีฬาเพื่อมวลชน
3. การพัฒนาการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ
4. การพัฒนาการกีฬาเพื่ออาชีพ
5. การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
6. การพัฒนาการบริหารการกีฬา

 

สถานที่ติดต่อสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง
ที่ตั้ง: สนามกีฬากลาง จังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
โทรศัพท์ 0 3861 8968
โทรสาร 0 3862 0666
อีเมลล์ rayong@mots.go.th
website : rayong.mots.go.th

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ