โครงการชลประทานระยอง

โครงการชลประทานระยอง

หมวดหมู่: หน่วยงานราชการ, 02/11/2014, 14:11, ชม: 1,566 ครั้ง

โครงการชลประทานระยอง

ประวัติความเป็นมา
ตามกฎกระทรวง เรื่อง การแบ่งส่วนราชการ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.2545 ได้แบ่งส่วนราชการกรมชลประทานเป็น 25 สำนัก 6 กอง ซึ่งมีจุดมุ่งหมายที่จะกำหนดกรอบอำนาจ หน้าที่ของแต่ละกระทรวงให้มีเป้าหมายที่ชัดเจนและลดความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงาน โดยการจัดส่วนราชการ ที่ปฏิบัติงานสัมพันธ์กัน รวมไว้เป็นกลุ่มงานเดียวกัน ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการปรับระบบการทำงานในรูปกลุ่มภารกิจ เพื่อให้สามารถกำหนดเป้าหมาย และทิศทางการปฏิบัติงานของส่วนราชการที่มีความเกี่ยวข้องให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยสำนักชลประทานที่ 9 เป็น 1 ใน 25 สำนักที่ก่อตั้งขึ้น นั้น
ที่ทำการสำนักชลประทานที่ 9 ตั้งอยู่ในบริเวณ อ่างเก็บน้ำบางพระ หมู่ที่ 6 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ห่างจากกรุงเทพฯ ตามเส้นทางถนนสุขุมวิท (บางนา-ตราด) ประมาณ 115 กิโลเมตร

โครงการชลประทานระยอง
วิสัยทัศน์ : ศูนย์กลางวิชาการ บริหารน้ำสมดุล เกื้อหนุนสิ่งแวดล้อม ถึงพร้อมธรรมาภิบาล
พันธกิจ
1. สนับสนุนและให้คำปรึกษาด้านวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน้ำ และบริหารจัดการน้ำในภาคตะวันออก
2. ดำเนินการบริหารจัดการน้ำอย่างเหมาะสม เป็นธรรมและยั่งยืน
3. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ใช้น้ำทุกส่วนภาค
4. พัฒนาแหล่งน้ำควบคู่การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
5. ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
เป้าประสงค์
1. เป็นผู้นำในการบูรณาการองค์ความรู้ เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในภาคตะวันออก
2. มีแหล่งน้ำต้นทุนเพียงพอ เต็มศักยภาพ และเชื่อมโยงแหล่งน้ำอย่างทั่วถึง
3. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการน้ำและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
4. บุคคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. เสริมสร้างสำนักชลประทานที่ 9 ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
2. พัฒนาแหล่งน้ำและระบบเชื่อมโยงแหล่งน้ำอย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3. ป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ
4. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ใช้น้ำทุกส่วนภาค
5. ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

สถานที่ติดติดโครงการชลประทานระยอง
ที่อยู่โครงการชลประทานระยอง 243 สุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000
โทร. 0-3861-1155
แฟกซ์ 0-3861-6070
อีเมล์ Rayong@mail.rid.go.th
website www.rid9.com

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ