สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง

หมวดหมู่: หน่วยงานราชการ, 02/11/2014, 14:24, ชม: 4,784 ครั้ง

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง

ประวัติความเป็นมา สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง
ในการปฏิรูประบบราชการ ในพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 จึงได้จัดตั้งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขึ้นใหม่ ให้มีอำนาจหน้าเกี่ยวกับการสงวน อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดการการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน และราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากภารกิจที่ได้รับมอบหมาย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงได้กำหนดนโยบายการดำเนินงานไว้อย่างชัดเจน ที่จะดำเนินการให้ทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลายของประเทศได้อยู่คู่กับสังคมไทยตลอดไป รวมทั้งประชาชนได้มีการดำรงชีวิตอยู่อย่างมีความสุขภายใต้คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี  โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยองนั้นเป็นหน่วยงานหนึ่งของกระทรวงฯ ซึ่งขึ้นตรงต่อสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งแต่เดิม สำนักงานฯ ตั้งอยู่ที่สำนักงานทางหลวงชนบท ก่อนที่จะย้ายมาอยู่สำนักงานเลขที่ 058 ถนนสมุทรคงคา ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ตั้งแต่ปีพ.ศ 2549 จนถึงปัจจุบัน สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง มีบทบาทสำคัญในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง ภายใต้การบริหารราชการแบบบูรณาการ และทำหน้าที่เป็นหน่วยงานแทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน จังหวัดระยอง

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง นายอาทิตย์ ละเอียดดีสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยองlogo

สถานที่ติดต่อสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง
ที่อยู่ 058 ถนนสมุทรคงคา ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000
โทร. 0 3861 1008
โทรสาร. 0 3861 4258
e-mail : forest.rayong@gmail.com
website : rayong.mnre.go.th
facebook : สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยองสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ