สำนักงานคดีปกครองระยอง

สำนักงานคดีปกครองระยอง

หมวดหมู่: หน่วยงานราชการ, 02/11/2014, 15:26, ชม: 1,185 ครั้ง

สำนักงานคดีปกครองระยอง

ประวัติของสำนักงานคดีปกครองระยอง
สำนักงานคดีปกครองระยอง (office of Rayong Administrative Litigation) เปิดทำการเมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๔๖ เดิมทำการอยู่ที่ ชั้น ๒ อาคารสำนักงานอัยการจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง และได้ขอใช้อาคารราชพัสดุ หลังลำดับที่ รย ๑๖๔๒ ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองจังหวัดระยอง (อาคารอยู่ภายในบริเวณองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง) ซึ่งได้ทำการปรับปรุงอาคารแล้วเสร็จและย้ายเข้ามาอยู่เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๔๘

ภารกิจของสำนักงานคือ
๑. มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบการดำเนินคดีทั้งปวงตามที่กฎหมายหรือระเบียบกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการ หรือสำนักงานอัยการสูงสุด ซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองระยอง (รับผิดชอบจังหวัดระยอง, จังหวัดชลบุรี, จังหวัดจันทบุรี, จังหวัดตราด, จังหวัดฉะเชิงเทรา, จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว) และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย พนักงานอัยการมีสิทธิและหน้าที่เป็นผู้รับมอบอำนาจดำเนินคดีว่าต่างหรือแก้ต่างให้แก่ตัวความที่เป็นหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ คือสำนักงานคดีปกครองระยอง1
๑) หน่วยงานทางปกครอง เช่น กระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการอื่น ๆ เช่น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ การประปาส่วนภูมิภาค กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล เป็นต้น
๒) เจ้าหน้าที่ของรัฐ เช่น ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง คณะบุคคล หรือผู้ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานทางปกครอง เป็นต้น
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองระยอง พ.ศ.๒๕๔๒ ได้บัญญัติไว้ในมาตรา ๙ ถึงคดีที่อยู่ในอำนาจของศาลปกครอง ดังนี้
๑) คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ กระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการออกกฎ หรือคำสั่ง หรือการกระทำอื่น
๒) คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อ หน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร
๓) คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิด หรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิด จากการใช้อำนาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ คำสั่งทางปกครองหรือคำสั่งอื่น หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร
๔) คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
๕) คดีที่กฎหมายกำหนดให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐฟ้องคดีต่อศาล เพื่อบังคับให้บุคคลต้องกระทำหรือละเว้นกระทำอย่างหนึ่งอย่างใด
๖) คดีพิพาททางปกครองอื่น ๆ
๒. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมายสำนักงานคดีปกครองระยอง

สถานที่ติดต่อสำนักงานคดีปกครองระยอง
ที่อยู่ อาคารภายในบริเวณองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000
โทรศัพท์สำนักงานคดีปกครองระยอง
อธิบดีอัยการฝ่ายคดีปกครองระยอง ๐-๓๘๖๒-๔๑๔๘ เบอร์ภายใน ๑๑
รองอธิบดีอัยการฝ่ายคดีปกครองระยอง ๐-๓๘๖๒-๔๑๔๗ เบอร์ภายใน ๑๒
อัยการพิเศษฝ่ายคดีปกครองระยอง ๑ ๐-๓๘๖๒-๔๑๔๕ เบอร์ภายใน ๒๖
ฝ่ายกิจการทั่วไป ๐-๓๘๖๒-๔๑๔๕-๖ เบอร์ภายใน ๒๐,๒๑
นิติกร ๐-๓๘๖๒-๔๑๔๕-๖ เบอร์ภายใน ๑๗
โทรสาร ๐-๓๘๖๒-๔๑๔๖
เว็บไซต์ www.ray-ad.ago.go.th
E-mailrayong-admin@ago.go.th

แผนที่สำนักงานคดีปกครองระยอง

แผนที่สำนักงานคดีปกครองระยอง

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ