สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระยอง

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระยอง

หมวดหมู่: หน่วยงานราชการ, 02/11/2014, 18:31, ชม: 792 ครั้ง

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระยอง

ประวัติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระยอง

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2540 ตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมประชาสัมพันธ์เพื่อเป็นศูนย์กลางการประชาสัมพันธ์ของรัฐปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ในท้องถิ่นเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างรัฐกับประชาชนและ ระหว่างประชาชนด้วยกันเอง โดยให้สื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เป็นสื่อกลางนั้น จึงจัดตั้งสำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 เป็นหน่วยงานราชการบริหารส่วนกลาง ในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ครอบคลุมพื้นที่ 9 จังหวัดภาคตะวันออกคือจันทบุรี ตราด ระยอง ชลบุรี สระแก้ว นครนายก ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา และ สมุทรปราการ
เดิมสำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 ได้ตั้งที่ทำการที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดระยอง ที่ตั้งอยู่อาคารเลขที 80/6 หมู่ 2 ถนนระยอง-บ้านค่าย ตำบลน้ำคอก อำเภอเมือง จังหวัดระยอง มีเนื้อที่โดยประมาณ 10 ไร่ ต่อมารัฐบาลจึงกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในพื้นที่ ชายฝั่งตะวันออก จึงให้จังหวัดจันทบุรีเป็นศูนย์กลางด้านต่างๆแทนที่เดิม ดังนั้นปี 2545 ได้ย้ายที่ทำการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 มาอยู่ที่ตำบลแสลง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรีเนื้อที่ประมาณ 83 ไร่ 3 งาน 59 ตารางวา ภายใต้งบประมาณกว่า 60 ล้านบาท
ส่วนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระยอง(สวท.ระยอง) ได้ทำการทดลองออกอากาศกระจายเสียงวิทยุเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2538 ได้จัดการเปิดพิธีอย่างเป็นทางการในวันที่ 25 มีนาคม 2540 ซึ่งทำการกระจายเสียงในระบบ FM Stereo ความถี่ 91.75 MHzสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระยอง

นโยบายวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระยอง
1. ดำเนินงานประชาสัมพันธ์โดยใช้สื่อวิทยุกระจายเสียง เพื่อเผยแพร่ นโยบายของรัฐบาล ข้อมูลข่าวสาร การดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐตลอดจนส่งเสริมความเข้าใจอันดี ระหว่างหน่วยงานของรัฐบาลกับ ประชาชน ในจังหวัดระยอง
2. สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมทางวิทยุกระจายเสียง ทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อประโยชน์แก่ความมั่นคงและเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ การปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
3. ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมายให้มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล

วิสัยทัศน์วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระยอง
ในปี 2555 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระยอง จะเป็นผู้นำการประชาสัมพันธ์ด้านสื่อวิทยุกระจายเสียง โดยการประสานบูรณาการกับทุกภาคส่วนเพื่อให้ประชาชนทราบข้อมูลข่าวสาร อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ต่อเนื่อง ครอบคลุมพื้นที่ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อความเข้มแข็งในท้องถิ่น และในสังคมไทยอย่างยั่งยืน

หน้าที่หลักวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระยอง
1. จัดและผลิตรายการเพื่อประชาชนในท้องถิ่น
2. เป็นสื่อระหว่างหน่วยงานต้นสังกัด และระหว่างรัฐกับประชาชน ในท้องถิ่นตามนโยบาย ของต้นสังกัด และของรัฐ
3. ปฏิบัติหน้าที่พิเศษอื่น ๆ ตามความเหมาะสมและโอกาสนอกเหนือจากภาระหน้าที่
4. ดำเนินการตามระเบียบและระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งนี้เพื่อความถูกต้องและเป็นการนำ เสนอข่าวสารที่มีอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง ให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนที่รับฟัง รายการทางสถานี

ภารกิจหลัก
1. เป็นองค์กรด้านการประชาสัมพันธ์ของรัฐ เพื่อให้การดำเนินงานประชาสัมพันธ์เป็นไป อย่างมีระบบรวมทั้ง นำการเสนอแนะนโยบายด้านการประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในจังหวัด
2. ดำเนินการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูล เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถ ใช้ข้อมูลข่าวสารให้เกิดประโยชน์ เพื่อเกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการมีส่วนร่วมใน การพัฒนาประเทศ รวมทั้งเกิดภาพลักษณ์
สถานที่ติดต่อสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระยอง
ที่อยู่ อาคารเลขที่ 80/6 หมู่ 2 ถนนระยอง-บ้านค่าย ตำบลน้ำคอก อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000
โทรสำนักงาน 0-3887-4594~5
โทรสาร 0-3887-4594
ติดต่อห้องส่ง 0-3861-0070~1
email : radiorayong@hotmail.co.th
website : radio.prd.go.th

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ