โรงพยาบาลมาบตาพุด จังหวัดระยอง

โรงพยาบาลมาบตาพุด จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: หน่วยงานราชการ, 02/11/2014, 21:08, ชม: 4,797 ครั้ง

โรงพยาบาลมาบตาพุด จังหวัดระยอง

โรงพยาบาลมาบตาพุด จังหวัดระยองเป็น โรงพยาบาลชุมชน ขนาด 30 เตียง สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง กองสาธารณสุขภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตั้งอยู่ที่เลขที่ 7 ถนนเมืองใหม่-มาบตาพุด สาย 6 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง อยู่ในเขตชุมชนนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดระยอง ประมาณ 18 กิโลเมตร

อาณาเขตโรงพยาบาล
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ถนนเมืองใหม่-มาบตาพุด สาย6
ทิศใต้ ติดต่อกับ แค้มป์ตาเลียนไทย (ป่ายาง)
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ถนนเลียบบริษัทเจนโก้
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ไปรษณีย์นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

ปัจจุบันบริเวณโรงพยาบาลมาบตาพุด มีเนื้อที่ 7 ไร่ การก่อสร้างอาคารได้เริ่มในปี 2540 เปิดให้บริการผู้ป่วย เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2541 โดยเปิดบริการเฉพาะผู้ป่วยนอกก่อน ต่อมา วันที่ 1 พฤษภาคม 2542 จึงเปิดบริการผู้ป่วยใน ด้วยขนาด 30 เตียง(เตียงรวม 24 เตียง พิเศษ 6 เตียง) โดยมีนายแพทย์สุรทิน มาลีหวล เป็นผู้อำนวยการคนแรกและดำรงตำแหน่งจนถึงปัจจุบัน

โรงพยาบาลมาบตาพุดlogo

วิสัยทัศน์และพันธกิจ
วิสัยทัศน์
โรงพยาบาลมาบตาพุดเป็นโรงพยาบาลคุณภาพที่เป็นผู้นำด้านส่งเสริมสุขภาพและอาชีวอนามัย
พันธกิจ
1. ให้บริการสุขภาพด้านการรักษา ส่งเสริม ป้องกันและฟื้นฟูสภาพอย่างมีมาตรฐานและผู้รับบริการพึงพอใจ
2. มีระบบบริหารจัดการทรัพยากรที่เอื้อต่อการดำเนินงานโรงพยาบาลคุณภาพ
3. มีการส่งเสริมสุขภาพสำหรับบุคลากร ผู้รับบริการครอบครัวและชุมชนในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด
4. พัฒนาระบบบริการและวิชาการด้านอาชีวอนามัย
ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
1. พัฒนางานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคโดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน
2. พัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาพยาบาล
3. พัฒนางานด้านอาชีวอนามัยและเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
4. พัฒนาระบบรองรับอุบัติเหตุอุบัติภัยจากสารเคมีรวมทั้งสาธารณภัยอื่นๆ
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการรวมทั้งงานสนับสนุนบริการภายใต้หลักธรรมาภิบาล
6. พัฒนางานด้านทรัพยากรมนุษย์ (HRD) รวมทั้งบริหารจัดการคน (HRM)

งานบริการโรงพยาบาลมาบตาพุต

7. พัฒนางานด้านสารสนเทศ
8. พัฒนาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
9. สร้างระบบรองรับการย้ายและขยายขนาดเป็นโรงพยาบาล 200 เตียง

งานบริการโรงพยาบาลมาบตาพุด จังหวัดระยอง
โรงพยาบาลมาบตาพุด

สถานที่ติดต่อโรงพยาบาลมาบตาพุด จังหวัดระยอง
ที่อยู่เลขที่ 7 ถนนเมืองใหม่-มาบตาพุด สาย 6 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ 038687260
website : maptaphuthospital.com

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ