ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง

หมวดหมู่: หน่วยงานราชการ, 02/11/2014, 21:48, ชม: 1,724 ครั้ง

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง

ตราสัญลักษณ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง

ตราแบบเป็นรูปอักษรย่อ ศกศ.รย.ซึ่งเป็นชื่อย่อของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยองล้อมรอบด้วยลายบัวผูกเป็นวงรีบนพื้นสีเขียว ภายใต้รูปเสมาธรรมจักร หมายถึง เป็นหน่วยราชการขึ้นตรงกับกระทรวงศึกษาธิการ

สีลายขอบบัวดอกขาวปลายกลีบชมพูใบเขียวบนพื้นส้ม ดอกบัว หมายถึงคาวมเจริญทางพุทธิปัญญาและความงอกงามทางการศึกษา อันหมายถึง สีประจำวันพฤหัสบดี ซึ่งโบราณถือเป็นวันครู ผู้ประสิทธิ์วิทยาการให้แก่ศิษย์ ซึ่งเป็นผู้วางรากฐานทางการศึกษาให้ถูกต้องและมีคุณธรรม

ทั้งหมดเป็นสีทอง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรืองในด้านการศึกษา ยังผลของการศึกษานั้นสู่การมีบุคลากรที่ดี มีความรู้ มีคุณธรรม ในการพัฒนาประเทศให้เจริญ เบื้องล่างเป็นแถบสีฟ้า ตัวอักษรสีชมพู อักษรไทยและอักษรอังกฤษชื่อเต็มของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระยองอักษรทองและขลิบข้างแถบทองพื้นเขียว อันเป็นสีกระทรวงศึกษาธิการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง

รูปเสมา หมายถึง ตราสัญลักษณ์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รวงข้าว หมายถึง ความหวัง อนาคตที่รุ่งโรจน์และสัมฤทธิ์ผล
หัวใจ 9 ดวง หมายถึง คนพิการทั้ง 9 ประเภท
มือ หมายถึง การโอบอุ้มช่วยเหลือให้กำลังใจและโอกาศที่ดี
คนนั่งรถเข็น หมายถึง คนพิการที่ได้รับการช่วยเหลือ บำบัด ฟื้นฟูแล้ว

อักษรย่อ
ศกศ.รย. หมายถึง ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง

ปรัชญา
ปญญา โลกสุมิ ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก

คติพจน์
สภานแวดล้อมดี มีอนามัย ใฝ่ศึกษา พัฒนาศักยภาพเป็นเลิศ

คำขวัญ
คนพิการต้องได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณค่า สมศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์

สีประจำศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง
สีฟ้า หมายถึง สีแห่งความหวัง ความสุข เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเปรียบเสมือนคนพิการที่ได้รับการฟิ้นฟู พัฒนาทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม
สีเหลือง หมายถึง สีแห่งความสดใสปลอดโปร่ง แสงสว่างเปรียบเสมือนคนพิการที่ได้รับการพัฒนาแล้วเป็นบุคคลที่มีคุณค่าแก่สังคมและประเทศชาติ

ต้นไม้ประจำศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง
ต้นประดู่ป่า หมายถึง ความมั่นคง ถาวร แข็งแรง

วิสัยทัศน์ ส่งเสริม ฟื้นฟู พัฒนาคนพิการในจังหวัดระยองอย่างเสมือภาค

พันธกิจ
1.ระดมทรัพยากรทุกภาคส่วนในสังคมและประสานความร่วมมือในการบริหารจัด การศึกษาสำหรับเด็กพิการทุกประเภทในจังหวัดระยอง
2.พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของคนพิการในระดับจังหวัด
3.จัดการศึกษาแก่เด็กพิการทุกประเภท ทุกรูปแบบและให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
4.พัฒนาผู้ปกครอง ครู ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติที่สร้างสรรค์ในการจัดการศึกษาแก่เด็กพิการทุกประเภท
5.พัฒนาระบบการบริหารจัดการของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยองให้มีประสิทธิภาพ
6.วิจัยและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน สื่อ สิ่งอำนวยความสะดวก

อัตลักษณ์
เก่ง ฟื้นฟู อยู่พอเดียง

เอกลักษณ์
ส่งเสริมสุขภาพก้าวหน้า

สถานที่ติดต่อศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดระยอง
ตั้งอยู่บริเวณหลังสำนักงานพระพุทธศาสนา 23/2 หมู่ที่ 4 ตำบลทับมา อำเภอ เมือง จังหวัดระยอง 21000
เบอร์โทร 038 022 701
Email : Sec_Rayong@hotmail.com
website :  rsec.go.th

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ