ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง)

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง)

หมวดหมู่: หน่วยงานราชการ, 02/11/2014, 22:09, ชม: 2,009 ครั้ง

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง)

หน้าที่ความรับผิดชอบศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง)
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันออก มีหน้าที่รับผิดชอบ สำรวจ ศึกษา ทดลอง และวิจัยทรัพยากรประมงทะเล การทำประมง แหล่งประมงและสิ่งแวดล้อมทางการประมงทะเล เพื่อประโยชน์ในการบริหารและจัดการ การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสัตว์ทะเลสูงสุดและยั่งยืน พัฒนาแหล่งประมง เพื่อเพิ่มผลผลิตและฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์ทะเล ที่อยู่ในสภาพเสื่อมโทรม พัฒนาเครื่องมือประมงและอุปกรณ์ช่วยทำประมง พัฒนาการจัดการประมงทะเล ให้มีการทำประมง อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่ทำลายพันธุ์สัตว์ทะเลและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ตลอดจนศึกษา วิจัย สัตว์น้ำและพันธุ์ไม้น้ำ เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง)

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง) เป็นหน่วยงานในสังกัด สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีประมงทะเล สำนักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีหน้าที่ในการปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองนโยบายตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของกรมประมง ภารกิจหลัก คือ การวิจัยเพื่อพัฒนาการประมงทะเลของประเทศไทยให้คงความยั่งยืน โดยแบ่งการบริหารหน่วยงานเป็น 6 กลุ่มงาน ซึ่งรวมถึงสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยอง ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของภาคตะวันออกสำหรับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ในด้านภารกิจการวิจัยและพัฒนานั้น ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันออกมีพื้นที่การปฏิบัติงานคลอบคลุมชายฝั่งทะเลและแหล่งประมงบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออก ตั้งแต่ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ถึง ตำบลหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ติดประเทศกัมพูชา รวมความยาวชายฝั่งทะเล 358 กิโลเมตร และพื้นที่รับผิดชอบประมาณ 17,000 ตารางกิโลเมตรสำนักวิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันออก

สถานที่ติดต่อศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง)
เลขที่ 2 หมู่ 2 ตำบลเพ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21160
โทรศัพท์ 038-651764
โทรสาร 038-651763
อีเมล์ (E-Mail) emdec2003(at)yahoo.com
website : www.fisheries.go.th

เฟสบุค ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันออก

แผนที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง)

แผนที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง)

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ