ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันออก จังหวัดระยอง

ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันออก จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: หน่วยงานราชการ, 02/11/2014, 22:15, ชม: 1,270 ครั้ง

ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันออก จังหวัดระยอง

ประวัติหน่วยงานศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันออก จังหวัดระยอง
เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2535 เป็นหน่วยงานบริหารราชการส่วนกลางที่มีสำนักงานอยู่ใน ส่วนภูมิภาค จังหวัดระยอง พื้นที่เดิมเป็นของสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง จังหวัดระยอง ได้ตัดโอน สำนักงาน บ้านพักระดับ 5 – 6 จำนวน 1 หลัง บ้านพักระดับ 3 – 4 (บ้านแฝด) จำนวน 1 หลัง โรงเก็บรถยนต์ซ่อมแซมปรับปรุงใหม่ มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 10 ไร่ ปีงบประมาณ 2540 ได้รับงบประมาณ ก่อสร้างบ้านพักแบบแฟลตระดับ 3 – 4 จำนวน 1 หลัง 8 ยูนิต บ้านพักแบบแฟลตระดับ 5 – 6 จำนวน 1 หลัง 6 ยูนิต โรงเก็บรถยนต์ จำนวน 1 หลัง อาคารนิทรรศการ จำนวน 1 หลัง

วิสัยทัศน์ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันออก จังหวัดระยอง
ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันออก จังหวัดระยอง เป็นองค์กรนำมุ่งบริหารจัดการ การจัดระเบียบการใช้เครื่องมือทำการประมงชนิดต่างๆ ให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางราชการเพื่อลดความขัดแย้งของกลุ่มชาวประมงโดยยึดหลักการมัส่วนร่วมของชุมชนและเสริมสร้างองค์กรชุมชนอนุรักษ์ที่เข้มแข็งเพื่อให้มีทรัพยากรสัตว์น้ำอย่างยั่งยืน

พันธกิจศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันออก จังหวัดระยอง
1. ควบคุมการใช้เครื่องมือทำการประมงชนิดต่างๆ ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย
2. สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรประมง
3. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจด้านการอนุรักษ์
4. พัฒนาบุคคลากรและองค์กรตามแนวทางการปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ

วัตถุประสงค์ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันออก จังหวัดระยอง
1. เพื่อให้การใช้เครื่องมือการทำการประมงชนิดต่างๆ ปฏิบัติตามกฎหมาย
2. เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจด้านการอนุรักษ์
3. เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมและบริหารจัดการโดยตนเอง
4. เพื่อรักษาดุลยภาพของทรัพยากรประมง

ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันออก จังหวัดระยอง
สถานที่ติดต่อศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันออก จังหวัดระยอง
ที่อยู่ เลขที่ 2 ม.2 ตำบลเพ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21160
เบอร์โทร.(038)652138-9
website : www.fisheries.go.th

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ