ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีปลวกแดง

ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีปลวกแดง

หมวดหมู่: หน่วยงานราชการ, 02/11/2014, 22:20, ชม: 1,225 ครั้ง

ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีปลวกแดง

ประวัติศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีปลวกแดง
ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีปลวกแดง จังหวัดระยอง เดิมเป็นที่ตั้งของสถานีบำรุงพันธุ์สัตว์ ปลวกแดง จังหวัดระยอง ซึ่งก่อตั้งเมื่อ พ.ศ 2523 เป็นหน่วยบำรุงพันธุ์สัตว์ปลวกแดง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดง จังหวัดระยอง-ชลบุรี จนกระทั่ง พ.ศ. 2531 ได้ยกฐานะเป็นสถานีบำรุงพันธุ์สัตว์ปลวกแดง จังหวัดระยอง และมีที่ตั้งอยู่ในบริเวณโครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดง ตามพระราชดำริ อ่างเก็บน้ำดอกกรายของกรมชลประทาน หมู่ที่ 6 ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง โดยมีพื้นที่รวม 2 แปลง จำนวนพื้นที่ 455 ไร่ ต่อมาเมื่อมีการจัดทำกรอบโครงสร้างกรมปศุสัตว์ใหม่ ตามแผนปฏิรูประบบราชการ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2545 โดยกรมปศุสัตว์ได้อนุมัติในหลักการให้ปรับเปลี่ยน สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ปลวกแดง เป็นศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีปลวกแดง จังหวัดระยอง และปรับเปลี่ยนศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีจันทบุรี เป็นสถานีทดสอบพันธุ์สัตว์จันทบุรี และให้ข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการอยู่ที่สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ปลวกแดง กองบำรุงพันธุ์สัตว์ ไปปฏิบัติหน้าที่ราชการที่ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีจันทบุรี ส่วนศึกษาและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักสุขศาสตร์และสุขอนามัยที่ 2 และให้ข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการอยู่ที่ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีจันทบุรี มาปฏิบัติหน้าที่ราชการที่สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ปลวกแดง เมื่อปฏิบัติงานมาได้ระยะหนึ่ง กรมปศุสัตว์ได้มีคำสั่ง 749/2546 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2546 สำนักงาน กพ. ได้มีมติรับทราบการย้ายสับเปลี่ยนชื่อสถานที่ทำการดังกล่าว โดยอนุมัติให้ตัดโอนตำแหน่งมาปฏิบัติหน้าที่ราชการดังกล่าวมีผลทำให้สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ปลวกแดงเปลี่ยนเป็นศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีปลวกแดง เนื่องจากเป็นหน่วยงานใหม่การปฏิบัติการ รูปแบบใหม่จึงจำเป็นต้องวางแผน และกรอบการปฏิบัติงานให้ชัดเจน เพื่อให้การปฏิบัติงานอยู่ในแนวทางและมุ่งสู่ทิศทางที่จะบรรจุวัตถุประสงค์ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย.

ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีปลวกแดง

สถานที่ติดต่อศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีปลวกแดง
ที่อยู่ อ่างเก็บน้ำดอกกรวย ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง ระยอง 21140
โทรศัพท์ 038618461
แฟกซ์ 038618506
website : trra-ray.dld.go.th

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ