สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง

สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: หน่วยงานราชการ, 02/11/2014, 22:31, ชม: 1,262 ครั้ง

สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง

ความเป็นมาสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง
สสข.3 ระยอง ได้ทำการก่อสร้าง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2519 โดยประมาณได้รับอนุญาตให้ทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองสนม ท้องที่ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง เพื่อปลูกสร้างสำนักงานส่งเสริมการเกษตรภาคตะวันออก จังหวัดระยอง และปลูกสร้างอาคารสถานที่เก็บวัสดุการเกษตร ยานพาหนะ บ้านพักพนักงาน และคนงาน ในพื้นที่ 70 ไร่
ในปี พ.ศ. 2546 ได้เปลี่ยนชื่อจากสำนักงานส่งเสริมการเกษตรภาคตะวันออก จังหวัดระยอง เป็นสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง แทนจนถึงปัจจุบัน

สถานที่ตั้งสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง
เลขที่ 141 หมู่ 2 ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21000
โทรศัพท์ 0-3861-1578, 0-3862-1480 โทรสาร 0-3861-4529
แผนที่ สสข.3 ระยอง โดยสังเขป

อำนาจหน้าที่สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง
1. ศึกษา วิจัย และพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับพื้นที่
2. ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรและวิชาการส่งเสริมการเกษตรแก่เจ้าหน้าที่
3. ฝึกอบรมอาชีพและบริการแก่เกษตรกร
4. เป็นศูนย์กลางวิชาการด้านส่งเสริมการเกษตร ธุรกิจเกษตร และสถาบันเกษตรกร
5. ประสานวิชาการกับหน่วยงานวิชาการ ภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา
6. ศึกษา วางแผน และติดตามประเมินผลงานส่งเสริมการเกษตร
7. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง

สถานที่ติดต่อสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง
ที่อยู่ 141 หมู่ 2 ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง ระยอง 21000
โทรศัพท์ 038611578,038621480
website : www.edoae.doae.go.th

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ