ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก จังหวัดระยอง

ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: หน่วยงานราชการ, 02/11/2014, 22:55, ชม: 3,966 ครั้ง

ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก จังหวัดระยอง

ประวัติศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก จังหวัดระยอง
จากการที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถทรงมีพระประสงค์ที่จะให้มีการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล เพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้ใช้ประโยชน์ในอนาคต จึงได้พระราชทาน “เกาะมันใน” เพื่อใช้เป็นที่ตั้งโครงการอนุรักษ์พันธุ์เต่า เม่อวันที่ 11 สิงหาคม 2522 ต่อมาได้โอนมาสังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลแะชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม และเปลี่ยนชื่อเป็น “ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก” โดยได้ขยายความรับผิดชอบในการศึกษาการแพร่กระจายและขยายพันธุ์สัตว์ทะเลหายากชนิดอื่นด้วย คือ พะยูน โลมา รวมถึงทรัพยากรทางทะเลอื่นๆ ได้แก่ ปะการัง และ หญ้าทะเล ตลอดจนงานวิจัยด้านสมุทรศาสตร์ และสิ่งแวดล้อมทางทะเลศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยภาคตะวันออก จังหวัดระยอง

ภารกิจ
สำรวจ วิจัย และประเมินสภาวะทรัพยการทางทะเลและชายฝั่งบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออก ประกอบด้วยความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศปะการัง นิเวศหญ้าทะเล และนิเวศป่าชายเลน สัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์ ตลอดจนภาวะสิ่งแวดล้อมทางทะเล เพื่อการพัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้ำด้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนตลอดไป รวมทั้งการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงปัญหาความเสื่อมโทรม ของทรัพยาการทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อความผลักดันให้เกิดกระแสอนุรักษ์ และฟื้นฟูโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก จังหวัดระยอง1

สถานที่ติดต่อศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก จังหวัดระยอง
ที่อยู่ 309 หมู่ 1 ตำบลปากน้ำประแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
เบอร์โทร 038661693-4
เว็บไซต์ : www.emcor.go.th

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ