สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง

สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง

หมวดหมู่: หน่วยงานราชการ, 02/11/2014, 23:09, ชม: 1,812 ครั้ง

สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง

ประวัติการก่อตั้งสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด
มติที่ประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทย ครั้งที่ 306 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2555 ให้ยกฐานะสำนักบริหารกิจการเหล่ากาชาด ในสังกัดสำนักงานบริหาร ขึ้นเป็น สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาดเป็นสำนักงานลำดับที่ 14 ของสภากาชาดไทย โดยแบ่งส่วนงานเป็น 1 ฝ่าย 2 กลุ่มงาน คือ
1) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
2) กลุ่มงานบริหารและประสานกิจการเหล่ากาชาด
3) กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
“สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด มีหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการประสานงานการดำเนินกิจการเหล่ากาชาดจังหวัด และกิ่งกาชาดอำเภอ ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของงานเหล่ากาชาดจังหวัดกิ่งกาชาดอำเภอในภูมิภาคให้สามารถสนับสนุนภารกิจของสภากาชาดไทย”

ยุทธศาสตร์
สภากาชาดไทย มียุทธศาสตร์ 5 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เป็นเลิศและครบวงจร
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างรวดเร็ว
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การพัฒนาและขยายบริการโลหิต ผลิตภัณฑ์จากพลาสมาและเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต
ยุทธศาสตร์ ที่ 4 การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน
ยุทธศาสตร์ ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการเชิงรุกโดยสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด ได้ปฏิบัติภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์สภากาชาดไทย
ในยุทธศาสตร์ ที่ 5 และเหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอำเภอ ปฏิบัติตาม ยุทธศาสตร์ ที่ 2 – 4สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง

สถานที่ติดต่อสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง
ที่อยู่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ถนนตากสินมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000
โทรศัพท์ : 0-3887-0235
โทรสาร : 0-3887-0235
website : chapternews.redcross.or.th

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ