สภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง

หมวดหมู่: รัฐวิสาหกิจ, 03/11/2014, 11:55, ชม: 1,221 ครั้ง

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง

ระยองเป็นจังหวัดที่มีสภาพทางเศรษฐกิจดี จากข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพบว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดปี 2543 มีมูลค่า 276,261 ล้านบาท เป็นผลจากการผลิตด้านอุตสาหกรรมเป็นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี มีมูลค่าผลิตภัณฑ์เฉลี่ยต่อหัวเท่ากับ 523,222 บาท /คน/ ปี เป็นลำดับที่ 1 ของประเทศ อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจจังหวัดระยอง ขยายตัวจากร้อยละ 8.4 ในปี 2542 เป็นร้อยละ 8.5 ในปี 2543 (ตัวเลขประมาณการเบื้องต้น : สำนักงานสถิติแห่งชาติ) เนื่องมาจากมีการส่งเสริมให้มีการลงทุนทางด้านอุตสาหกรรม โครงสร้างทางเศรษฐกิจจังหวัดระยอง (ปี 2543) สาขาอุตสาหกรรมเป็นสาขาการผลิตของจังหวัด มีสัดส่วนร้อยละ 55.81 ของมูลค่ารวมผลิตภัณฑ์จังหวัด (GPP) รองลงมาคือสาขาเหมืองแร่และย่อยหิน ร้อยละ 25.86 สาขาไฟฟ้าและประปา มีสัดส่วนร้อยละ 6.33 เนื่องมาจากการขยายระบบสาธารณูปโภคเพื่อรองรับแหล่งอุตสาหกรรมของจังหวัด ส่วนสาขาเกษตรกรรม มีสัดส่วนร้อยละ 2.79 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจของจังหวัดระยอง สาขาเกษตรกรรม ลดความสำคัญลงอย่างต่อเนื่อง จากมูลค่าการผลิตเมื่อปี 2523 มีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 51 ของมูลค่ารวมผลิตภัณฑ์จังหวัดเท่ากับ 2,696.4 ล้านบาท ในปี 2539 มีสัดส่วนเพียงร้อยละ 8.3 และในปี 2543 มีสัดส่วนลดลงเหลือเพียงร้อยละ 2.79 ของมูลค่ารวมผลิตภัณฑ์จังหวัดสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง

สถานทีติดต่อสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
ที่อยู่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 140/20 หมู่ 2 ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000
โทร. 038-619-016
โทรสาร 038-807-647
website : www.ftiprovince.or.th

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ