เทศบาลเมืองมาบตาพุด  จังหวัดระยอง

เทศบาลเมืองมาบตาพุด จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: หน่วยงานราชการ, 03/11/2014, 14:18, ชม: 5,126 ครั้ง

เทศบาลเมืองมาบตาพุด

ประวัติความเป็นมาเทศบาลเมืองมาบตาพุด
เทศบาลเมืองมาบตาพุด ได้รับการจัดตั้งเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2535 โดยยกฐานะจากสุขาภิบาลมาบตาพุดเป็นเทศบาลตำบลมาบตาพุด ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาล ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษ หน้า 42 เล่มที่ 108 ตอนที่ 211 ลงวันที 4 ธันวาคม 2534 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2535 ปัจจุบันได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลเมืองมาบตาพุด ตามพระราช กฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาล โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่มที่ 118 ตอนที่ 52 ก ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2544 และมี ผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2544

ที่ตั้งเทศบาลเมืองมาบตาพุด
เทศบาลเมืองมาบตาพุด ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองระยอง และพื้นที่บางส่วนของกิ่งอำเภอ นิคมพัฒนา ครอบคลุมพื้นที่ 5 ตำบล ได้แก่ ตำบลมาบตาพุด ตำบลห้วยโป่ง ตำบลมาบข่าบางส่วน ตำบลทับมาบางส่วน ตำบลเนินพระบางส่วน และมีเกาะ 1 เกาะ คือ เกาะสะเก็ดเทศบาลเมืองบ้านฉาง

เนื้อที่เทศบาลเมืองมาบตาพุด
เทศบาลเมืองมาบตาพุดมีพื้นที่รวมสิ้น 165.565 ตารางกิโลเมตร โดยเป็นพื้นที่บนบกที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ประมาณ 144.565 ตารางกิโลเมตร หรือเท่ากับร้อยละ 87.32 ของพื้นที่ทั้งหมด ที่เหลือเป็นทะเลประมาณ 21.000 ตารางกิโลเมตร

อาณาเขตท้องที่ตำบล
เทศบาลเมืองมาบตาพุดอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 (สุขุมวิท) ระยะทางประมาณ 204 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดระยอง (ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง) ประมาณ 8 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดระยองประมาณ 20 กิโลเมตรเทศบาลเมืองมาบตาพุด1

สถานที่ติดต่อเทศบาลเมืองมาบตาพุด
ที่อยู่ เทศบาลเมืองมาบตาพุด หมู่ 7 ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง ระยอง 21150
โทรศัพท์ 038608983
website : www.mtp.go.th
facebook : เทศบาลเมืองมาบตาพุด

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ