เทศบาลตำบลสุนทรภู่ จังหวัดระยอง

เทศบาลตำบลสุนทรภู่ จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: หน่วยงานราชการ, 03/11/2014, 14:56, ชม: 1,823 ครั้ง

เทศบาลตำบลสุนทรภู่ จังหวัดระยอง

ประวัติความเป็นมา อำเภอแกลงได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ชุมชนบ้านกร่ำ หมู่ที่ ๑,๒,๓,๔ และ ๕ ตำบลกร่ำ และบ้านพลงไสว หมู่ที่ ๑,๒,๓,๔,๕ และ ๖ ตำบลชากพง เป็นแหล่งชุมชนที่มีประชาชนอาศัยอยู่หนาแน่น และประกอบธุรกิจการค้า ในบริเวณแหลมแม่พิมพ์ ถึงสวนวังแก้ว จนสุดเขตอำเภอแกลงเป็นบริเวณที่ติดชายทะเล ซึ่งในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาทัศนาจรเป็นจำนวนมาก จึงอาจก่อให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย ความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง จึงจำเป็นต้องยกฐานะชุมชนท้องที่ตำบลกร่ำ และตำบลชากพง ขึ้นเป็นสุขาภิบาล โดยขอใช้ชื่อว่า “สุขาภิบาลสุนทรภู่” อันเนื่องมาจากพื้นที่การปกครองตำบลกร่ำเป็นบ้านเกิดของพระสุนทรโวหาร หรือ สุนทรภู่ ซึ่งเป็นกวีชาวไทยที่มีชื่อเสียง ได้รับยกย่องเป็น เชกสเปียร์แห่งประเทศไทย และได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านงานวรรณกรรม  กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศจัดตั้งสุขาภิบาลสุนทรภู่ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2527 โดย พลเอกสิทธิ จิรโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และ ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 เทศบาลตำบลสุนทรภู่ ได้รับการยกฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาล ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 โดยได้รวมองค์การบริหารส่วนตำบลกร่ำ และ องค์การบริหารส่วนตำบลชากพง เข้าเป็นเทศบาลตำบล สุนทรภู่จนถึงปัจจุบันสำนักงานเทศบาลตำบลสุนทรภู่

ลักษณะที่ตั้ง
ที่ตั้งและอาณาเขต
เทศบาลตำบลสุนทรภู่ อยู่บริเวณริมฝั่งทะเลทางทิศตะวันตกของอำเภอแกลง จังหวัดระยอง อยู่ห่างจากตัวอำเภอแกลง ประมาณ ๑๕ กิโลเมตร ห่างจากตัวจังหวัดระยองประมาณ ๔๐ กิโลเมตร

เขตการปกครอง
เทศบาลตำบลสุนทรภู่ มีพื้นที่ครอบคลุมตำบลกร่ำ และตำบลชากพง มีพื้นที่ทั้งหมด ๙๒.๗๒ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๕๗,๙๕๐ไร่

ประชากร
จากสถิติทะเบียนราษฎร์ในเขตเทศบาลตำบลสุนทรภู่เมื่อสิ้นเดือนเมษายน ๒๕๕๘ มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น ๑๕,๐๔๘ คน เป็นชาย ๗,๑๙๖ คน หญิง ๗,๘๕๒ คน มีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น ๓,๔๔๖ ครัวเรือน

สถานที่ติดต่อเทศบาลตำบลสุนทรภู่ จังหวัดระยอง
ที่อยู่ เทศบาลตำบลสุนทรภู่ ตำบลชากพง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21190
Tell. / Fax.038-638965
website : www.sunthornphu.go.th
facebook :เทศบาลตำบลสุนทรภู่ จ.ระยอง

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ