เทศบาลตำบลมาบข่า จังหวัดระยอง

เทศบาลตำบลมาบข่า จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: หน่วยงานราชการ, 03/11/2014, 15:27, ชม: 4,179 ครั้ง

เทศบาลตำบลมาบข่า จังหวัดระยอง

เทศบาลตำบลมาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ได้เปลี่ยนแปลงและยกฐานะจาก “สุขาภิบาลมาบข่า” เป็น“เทศบาลตำบลมาบข่า” เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 ตามพระราชบัญญัติ เปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับกฤษฎีกาเล่มที่ 116 ตอนที่ 9 ก ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542

ปัจจุบันได้ย้ายสำนักงานมาที่ตั้งใหม่ จากอาคารหลังเล็กสู่หลังใหญ่ พร้อมหน้าที่การพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มและคลอบคลุมมากขึ้นภายใต้วิสัยทัศน์การพัฒนาด้วยหัวใจที่ว่า “เทศบาลตำบลมาบข่าเมืองน่าอยู่ อนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม สาธารณูปโภคครบครัน มีธรรมาภิบาลในการบริหารงาน เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง รองรับเมืองมหาวิทยาลัยและอาเซียน” อันเป็นไปตาม เป้าประสงค์ของคณะทำงานเทศบาลตำบลมาบข่าทุกคน ที่จะทำให้คุณภาพชีวิตของชาวมาบข่า “ดี”และ “มีสุข” โดยถ้วนหน้ากันเทศบาลตำบลมาบข่า จังหวัดระยองเทศบาลตำบลมาบข่า จังหวัดระยอง2

สถานที่ติดต่อเทศบาลตำบลมาบข่า จังหวัดระยอง
ที่อยู่ เทศบาลตำบลมาบข่า 999 หมู่ 1 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180
เบอร์โทรศัพท์ (038) 636511, (038) 636333, (038) 637165-6
โทรสาร (038) 636856
website : tessabanmabkha.com

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ